Przegląd Urologiczny 2004/6 (28) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/6 (28) > Raporty CME-CPD

Raporty CME-CPD

CME-CPD Project Manager

Raporty roczne 2003

Mimo że dobiega końca trzeci rok funkcjonowania systemu CME-CPD w Polsce, na razie na podstawie dostępnych dokumentów można porównać tylko wyniki uzyskane przez uczestników tego systemu podczas dwóch pierwszych lat jego działania. Jest to spowodowane bardzo dużym opóźnieniem w przygotowaniu rocznych raportów przez European Board of Urology (EBU) - powody tego opóźnienia były już omawiane we wcześniejszych artykułach na temat CME-CPD. W listopadzie 2004 roku do Biura CME-CPD PTU dotarły bardzo długo oczekiwane raporty roczne CME-CPD obejmujące aktywności naukowe w 2003 roku. Raporty te zostały wstępnie przygotowane latem przez EBU, ale nie mogły być podstawą do przygotowania dyplomów CME-CPD PTU, ponieważ w wielu raportach brakowało właściwych informacji. Biuro CME-CPD PTU rozesłało niekompletne raporty do uczestników systemu z prośbą o nadesłanie informacji o brakujących aktywnościach. Efektem uwag uczestników systemu oraz ponownej pracy EBU są uaktualnione raporty, które wraz z dyplomami CME-CPD PTU w grudniu roku bieżącego zostaną rozesłane do tych uczestników, którzy w roku 2003 zgromadzili na swoim koncie punkty kredytowe za udział w punktowanych imprezach naukowych bądź za własną aktywność naukową.

Trochę liczb

W roku 2003 uczestnikami systemu CME-CPD było 289 osób; 5 z nich zostało z systemu wyrejestrowanych z powodu nieopłacenia składki członkowskiej PTU, co jest jednym z warunków uczestnictwa w tym systemie. Raporty roczne zostały przygotowane dla 257 osób spośród 284, które pozostały w systemie, czyli dla 90% uczestników; 27 osób nie uzyskało punktów w ciągu całego roku.

Tabela 1
Zestawienie liczb aktywnych uczestników systemu CME-CPD z uwzględnieniem liczby punktów uzyskanych przez uczestników w 2003 roku

Dane przedstawione w tabeli 1 świadczą, że w roku 2003 najwięcej uczestników (154) zdobyło od 21 do 100 punktów kredytowych. Drugą grupę stanowi 60 uczestników, którzy zdobyli od 1 do 20 punktów. Na uwagę zasługuje duża grupa 33 osób, które uzyskały od 101 do 200 punktów. Grupę liderów stanowią uczestnicy, którzy zdobyli od 201 do 300 punktów - 6 osób; od 300 do 400 - 2 osoby; jedna osoba zdobyła ponad 400 punktów oraz jedna ponad 600 punktów.

Punkty zarejestrowane na kontach uczestników to wynik ich uczestnictwa w akredytowanych imprezach naukowych - polskich i zagranicznych - oraz wynik ich własnej aktywności naukowej, takiej jak publikacje naukowe, prezentacje na spotkaniach naukowych, wykłady, udział w radach naukowych. Informacje o udziale uczestników CME-CPD w akredytowanych imprezach naukowych przekazywane są przez organizatorów do Biura CME-CPD PTU. Uczestnicy tych imprez nie muszą nadsyłać żadnych dokumentów dotyczących ich udziału w tych imprezach, powinni jednak podpisać się na liście obecności, którą organizator jest zobowiązany przesłać do Biura CME-CPD PTU już po zakończeniu imprezy naukowej. To właśnie ta lista jest podstawą do naliczenia punktów. Informacje na temat udziału w imprezach zagranicznych warto nadal nadsyłać do Biura CME-CPD PTU (kopia świadectwa uczestnictwa oraz „Formularz uczestnictwa”, wypełniony po polsku i po angielsku). Aktualna lista akredytowanych polskich imprez naukowych zamieszczona jest na stronie www:pturol.org.pl w sekcji CME-CPD, zaś aktualna lista zagranicznych imprez naukowych na stronie www.ebu.com.

Porównanie wyników CME-CPD w roku 2002 i 2003

Tabela 2
Zestawienie liczb uczestników systemu CME-CPD w zależności od liczb uzyskanych przez nich punktów w latach 2002 i 2003

Porównując liczby punktów uzyskane w roku 2002 i 2003 można stwierdzić, że dwukrotnie wzrosła liczba osób, które uzyskały ponad 100 punktów kredytowych. W roku 2003 osoby te stanowiły 16,7% ogólnej liczby aktywnych uczestników. Podwoiła się również liczba osób, które uzyskały od 200 do 300 punktów. W roku 2002 liderami były 4 osoby, które uzyskały ponad 200 punktów. W roku 2003 jest 10 liderów, którzy zdobyli ponad 200 punktów CME-CPD!

Podobnie jak w 2002 roku, w roku 2003 najliczniejszą grupę stanowią uczestnicy, którzy zdobyli od 21 do 100 punktów kredytowych. W 2002 roku grupa ta stanowiła 65% aktywnych uczestników, a w roku 2003 grupa ta stanowi 60% aktywnych uczestników. Podobne liczebnie są także grupy osób, które uzyskały od 1 do 20 punktów kredytowych (w roku 2002: 53 osoby = 25% aktywnych uczestników, a w roku 2003 - 60 osób = 23,3% aktywnych uczestników). Rycina 1. przedstawia zależność między liczbą osób a liczbą punktów w ciągu dwóch kolejnych lat (ciemniejszy kolor kolumn dotyczy roku 2002, jaśniejszy roku 2003), z uwzględnieniem szczegółowych przedziałów punktacji kredytowej.

Rycina 1
Porównanie liczebności grup uczestników systemu CME-CPD, uszeregowanych według liczb punktów; kolor ciemniejszy - 2002 rok, kolor jaśniejszy - 2003 rok

Raporty cząstkowe 2004

Wraz z raportami rocznymi do Biura CME-CPD dotarły raporty cząstkowe za rok 2004. Nie mogą być podstawą do szczegółowej analizy, ponieważ nie są jeszcze pełnym obrazem osiągnięć uczestników systemu CME-CPD, są raczej wstępną informacją dla uczestników na temat liczby punktów przyznanych w roku bieżącym. Raporty roczne 2004 powinny być przygotowane przez EBU do końca marca 2005 roku. Dokumenty dotyczące działalności naukowej CME-CPD w roku 2004 powinny być nadesłane przez uczestników systemu punktacji kredytowej do Biura CME-CPD PTU najpóźniej do 10.01.2005 roku.
Uwaga! Jeśli są Państwo członkami rad naukowych (udział w nich jest punktowany w systemie CME-CPD) i udział w takiej radzie jest przewidziany na kilka lat, należy każdego roku powiadomić o tym Biuro CME-CPD PTU, ponieważ żadna aktywność CPD nie jest automatycznie “przenoszona” na kolejny rok. Brak takiego zgłoszenia może spowodować nienaliczenie należnych punktów CPD.

Raporty cząstkowe za rok 2004 zostały rozesłane do uczestników CME-CPD, którzy uzyskali punkty w roku bieżącym oraz opłacili składkę członkowską PTU za rok 2004. Zgodnie z wcześniej podanymi informacjami osoby, które nie opłaciły składki członkowskiej, będą z systemu CME-CPD wyrejestrowane (listy dotyczące nieopłacenia składki członkowskiej zostały rozesłane do uczestników CME-CPD w październiku 2004).

Podsumowanie

Roczne raporty za rok 2003 oraz raporty cząstkowe z 2004 roku są kolejną informacją dla Polskiego Towarzystwa Urologicznego na temat zaangażowania naukowego najbardziej aktywnej grupy w środowisku urologicznym. Wyniki te potwierdzają zasadność wprowadzenia systemu punktacji kredytowej. Warto dodać, że wyniki te są nie tylko efektem pracy naukowej, ale też pracochłonnej pracy administracyjnej związanej ze zgłaszaniem swojego udziału w aktywnościach naukowych do Biura CME-CPD. Są one także zasługą organizatorów imprez naukowych, którzy ubiegając się o przyznanie akredytacji umożliwiają uczestnikom systemu CME-CPD gromadzenie przez nich punktów kredytowych.

GRATULACJE DLA UCZESTNIKÓW SYSTEMU CME-CPD, KTÓRZY UZYSKALI PONAD 200 PUNKTÓW KREDYTOWYCH W ROKU 2003.

  1. Prof. Andrzej Borówka
  2. Prof. Romuald Zdrojowy
  3. Dr med. Piotr Chłosta
  4. Dr med. Artur Antoniewicz
  5. Prof Andrzej Sikorski
  6. Prof. Zbigniew Wolski
  7. Dr med. Anna Kołodziej
  8. Prof. Józef Matych
  9. Dr hab. med. Sławomir Dutkiewicz
  10. Dr Marek Długosz