Przegląd Urologiczny 2010/2 (60) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/2 (60) > Egzaminy EBU w Polsce w 2009 roku

Egzaminy EBU w Polsce w 2009 roku

Egzamin ustny

Ustny egzamin specjalizacyjny EBU, przeprowadzony w Polsce po raz dwunasty, odbył się w Warszawie 6 czerwca 2009 roku. W tym samym czasie przeprowadzono egzamin w Atenach i w Budapeszcie. Egzamin w Polsce przeprowadziła komisja w składzie:

Rycina 1
 

Po południu w dniu poprzedzającym egzamin Komisja Egzaminacyjna zapoznała się z problemami klinicznymi przygotowanymi do rozwiązania przez kandydatów, poddała je szczegółowej analizie i zaakceptowała kryteria oceny odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Pytania dotyczyły raka prącia, skrętu powrózka nasiennego, raka przejściowonabłonkowego nienaciekającego błony mięśniowej pęcherza, priapizmu.

Tabela 1
 
Tabela 2
 
Tabela 3
 

Do egzaminu w Warszawie przystąpiło 47 kandydatów - tab. 1 (w Atenach 201, a w Budapeszcie 14). Tytuł FEBU uzyskało 45 (95,75%) kandydatów. Wyniki egzaminu przedstawia tabela 2, a listę Koleżanek i Kolegów, którzy uzyskali tytuł FEBU zawiera tabela 3. Liczba FEBUs po ostatniej sesji egzaminacyjnej wynosi w Polsce 375 (ryc. 2) i stanowi 15,79% liczby FEBUs w krajach należących do Unii Europejskiej oraz 14,32% całkowitej liczby FEBUs (tab. 4).

Rycina 2
Skumulowane liczby FEBUs w Polsce
Tabela 4
 

Egzamin pisemny

Tegoroczna, trzynasta edycja polska egzaminu pisemnego EBU z urologii (WRASS - written assessment) odbyła się 21 listopada 2009 roku, jak zwykle w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. Przystąpiło do niej 37 adeptów. Razem egzamin testowy zdawało 179 kandydatów. Grupa polska stanowiła zatem 20,9% wszystkich zdających. Egzamin w Międzylesiu przebiegł sprawnie. Test obejmował 150 pytań (MCQs - multiple choice questions) przygotowanych przez EBU Examination Committe. Podstawę oceny całego egzaminu stanowiły odpowiedzi na 99 pytań. Strukturę tematyczną tych pytań przedstawia tabela 5.

Tabela 5
 

Minimalna liczba punktów (score), których uzyskanie stanowiło o zaliczeniu egzaminu, wyniosła 6 [= nie mniej niż 66 (66,6%) pytań rozwiązanych prawidłowo; ten próg obliczono na podstawie następującego wzoru: wynik średni (73,3) - odchylenie standardowe (7,8) + 1 = 66,5].

Test tegoroczny wydawał się prostszy niż testy wcześniejsze. Niestety, wyniki egzaminu uzyskane przez kandydatów z Polski okazały się gorsze niż w roku ubiegłym oraz gorsze od wyników uzyskanych przez kandydatów z innych krajów. Egzamin zdało tylko 28 (75,7%) adeptów z Polski i 116 (81,7%) kandydatów z pozostałych krajów. Średni wynik egzaminu polskiej grupy wyniósł 6,73 punktu, zaś średni wynik wszystkich kandydatów 7,33. Szczegółowe dane dotyczące tego egzaminu zawiera tabela 6 i przedstawia rycina 3.

Rycina 3
Wyniki egzaminu pisemnego EBU w 2009 roku - oceny (liczby punktów) i odsetki kandydatów
Tabela 6
 
Tabela 7
 

Analiza wyników WRASS uzyskanych przez kandydatów z Polski (tab. 7) wykazuje, że najlepiej opanowanymi tematami okazały się: andrologia, BPH oraz zakażenia.

Zaskakuje słaba znajomość zagadnień dotyczących kamicy moczowej, wad wrodzonych, nefrologii i historii urologii. Alarmuje duża liczba kandydatów, którzy odpowiedzieli niezadowalająco (<60% odpowiedzi poprawnych) na pytania z zakresu uroonkologii. Warto, aby ci kandydaci, którzy nie zdali WRASS oraz kierownicy ich studiów specjalizacyjnych zastanowili się nad przyczynami niepowodzenia.

Serdecznie witam w gronie specjalistów urologów Koleżanki i Kolegów, którzy zdali egzamin ustny EBU. Gratuluję Wam sukcesu i życzę powodzenia w życiu zawodowym, podkreślając wszak, że przekroczenie ważnego progu w karierze zawodowej, które stało się Waszym udziałem, nakłada obowiązek dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności.

Wszystkim, którzy egzamin pisemny złożyli pomyślnie, składam gratulacje i życzę powodzenia na egzaminie ustnym w 2010 roku. Tym, dla których WRASS w 2009 roku zakończył się niepomyślnie, życzę, aby zdali egzamin poprawkowy w roku bieżącym.

Andrzej Borówka
we współpracy z Iwoną Sribniak