Przegląd Urologiczny 2010/2 (60) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2010/2 (60) > Leczenie raka gruczołu krokowego bikalutamidem

Leczenie raka gruczołu krokowego bikalutamidem

Rak gruczołu krokowego rozpoznawany jest u 350 000 mężczyzn w ciągu roku. W Europie jest przyczyną 9,2% zgonów z powodu chorób nowotworowych u mężczyzn [1]. W ostatnich latach obserwuje się większą skuteczność rozpoznawania raka gruczołu krokowego.
Obecnie częściej rozpoznawane są raki gruczołu krokowego we wczesnym stopniu zaawansowania. Wczesne rozpoznawanie oraz wprowadzenie ścisłych schematów leczenia zwiększyło wskaźnik przeżywalności z 43% w 1988 do 61% w 1999 roku [2].

U mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego ograniczonym do narządu lub miejscowo zaawansowanym (T1-4, M0, N0-1) prawidłowym postępowaniem jest radioterapia, radykalna prostatektomia bądź pilna obserwacja. W przypadku rozwoju choroby miejscowo zaawansowanej leczeniem uzupełniającym jest hormonoterapia [3, 4]. Do leczenia hormonalnego raka gruczołu krokowego kwalifikowani są chorzy:
- z przerzutami raka gruczołu krokowego do innych narządów;
- z miejscowo zaawansowanym rakiem stercza z PSA >50 ng/ml lub podwojeniem przyrostu PSA w ciągu 12 miesięcy;
- u których nastąpił wzrost PSA po radykalnym leczeniu chirurgicznym lub radioterapii;
- po długotrwałej terapii hormonalnej (2-3 lata) po radioterapii miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego;
- po prostatektomii, u których stwierdzono dodatnie węzły chłonne [5].

Stosowanie nowoczesnych leków hormonalnych i nowych metod leczenia raka stercza miejscowo zaawansowanego lub raka z przerzutami do innych narządów jest przyczyną nowego rodzaju zjawisk, jakie obserwujemy. Szeroko stosowana terapia antyandrogenowa zmniejsza poziom testosteronu w osoczu, wpływa na gospodarkę wapniową w kościach i zmniejsza masę kostną [6]. Skutkiem takiej terapii może być zwiększona liczba niepożądanych zdarzeń kostnych (bólów kostnych i patologicznych złamań kości).
Leczenie hormonalne raka stercza z przerzutami jest metodą w pełni uzasadnioną i powszechnie akceptowaną. Jednak cały czas toczy się dyskusja nad jej właściwym i pełnym wykorzystaniem. Kwestie, jakie są poruszane, to:
- czas rozpoczęcia leczenia,
- czas trwania leczenia,
- rodzaj hormonoterapii [7].
Stosowanie terapii antyandrogenowej jest zrozumiałe u chorych z zaawansowaniem choroby w stopniu M1. U tych chorych z rakiem gruczołu krokowego, u których pojawiają się przerzuty, niezwłocznie rozpoczynamy leczenie antyandrogenowe. Można wówczas wybierać między kastracją farmakologiczną a kastracją chirurgiczną. U chorych M1 asymptomatycznych takie leczenie ma redukować ryzyko powikłań spowodowanych rozwojem przerzutów raka stercza do innych narządów oraz rozrostu miejscowego choroby (patologiczne złamania kości długich, kompresyjne złamania kręgosłupa, zatrzymanie moczu). W przypadku raka gruczołu krokowego ograniczonego do narządu w zależności od jego stopnia zaawansowania mamy do wyboru inne metody leczenia (prostatektomię radykalną, radioterapię, brachyterapię), które należy rozważyć przed rozpoczęciem hormonoterapii. Właściwa hormonoterapia to wykonanie kastracji chirurgicznej lub farmakologicznej i włączenie do leczenia steroidowych lub niesteroidowych antyandrogenów. Chirurgiczna kastracja obniża poziom testosteronu do wartości między 15 ng/dl a 20 ng/dl [8]. Taki poziom testosteronu wywołuje gwałtowną apoptozę komórek androgenozależnych raka stercza w ogniskach przerzutowych i w gruczole krokowym [9]. Po zastosowaniu analogów LHRH poziom testosteronu wzrasta w pierwszych 7 dniach do wartości od 1,5 do 2 razy wyższych od wyjściowego i przez 3 tygodnie może nie osiągnąć poziomu kastracyjnego [10]. W przypadku kastracji chirurgicznej praktycznie zanikają funkcje seksualne. Stosowanie kastracji farmakologicznej pozwala na jej przerwanie na dowolnym etapie leczenia.

Jak wcześniej pisałem, u chorych leczonych kastracją chirurgiczną lub farmakologiczną z powodu raka stercza miejscowo zaawansowanego i ograniczonego do narządu stosuje się niesteroidowe antyandrogeny.
Jednym z takich leków jest bikalutamid [11, 12].

McLeod i wsp. [13] w programie Early Prostate Cancer EPC, stosując bikalutamid w dawce 150 mg dziennie u chorych z rakiem gruczołu krokowego w stopniu zaawansowania T1-2 N0 Nx i T3-4N0 N+ M0, uzyskali medianę przeżycia 7,4 lat. Badana grupa to 8113 mężczyzn. Wybrane dane z badania przedstawia tabela 1.

Tabela 1
 

Mniejsza liczba chorych zmarła w grupie przyjmującej bikalutamid (6,4% 257/4022) w porównaniu z grupą nie leczoną bikalutamidem (7,5% 302/4031). Autorzy zwracają uwagę na większą liczbę zgonów z powodów zdarzeń sercowych (1,2% 49/4022) w grupie przyjmujących bikalutamid, podczas gdy w grupie bez tego leku zgonów było 0,6% 25/4031. Podobne obserwacje dotyczą częstości wystąpienie raka żołądkowo-jelitowego - u chorych otrzymujących bikalutamid stwierdzono go w 1,3% 54/403, a w grupie bez bikalutamidu u 0,9% 38/4031. Po głębszej analizie nie stwierdzono zależności między wymienionymi niekorzystnymi zdarzeniami a toksycznym działaniem leku. McLeod i wsp., stosując bikalutamid w dawce 150 mg dziennie przez 6,3 lat u chorych z zaawansowanym miejscowo rakiem gruczołu krokowego, uzyskali efekty lecznicze podobne do kastracji chirurgicznej przy jednoczesnym lepszym zachowaniu funkcji seksualnych i dobrej jakości życia tych chorych [13].

Przedstawiona przez ten sam ośrodek analiza stosowania bikalutamidu w dawce 150 mg w leczeniu raka gruczołu krokowego ograniczonego do narządu i miejscowo zaawansowanego (T1b T4 M0 N0) wykazała, że bikalutamid w całej populacji leczonych zwiększał czas bez progresji choroby. W grupie chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego po radioterapii czas przeżycia wydłuża się, czego nie wykazano w grupie z rakiem ograniczonym do narządu. Porównując częstość wystąpienia zdarzeń niekorzystnych u chorych przyjmujących bikalutamid i u chorych przyjmujących placebo stwierdzono, że u pierwszych częściej występowały bóle piersi i ginekomastia, wysypka, zaparcia, uderzenia gorąca, impotencja, ogólne osłabienie. Przyczynami zgonów były: postęp raka gruczołu krokowego, zawał serca, rak żołądkowo-jelitowy, incydenty mózgowe, guz płuca, niewydolność serca, zatrzymanie krążenia, zapalenie płuc i inne przyczyny, nieokreślone. Na podstawie uzyskanych wyników autorzy zalecają stosowanie bikalutamidu u chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem stercza, a nie rekomendują leku chorym z guzem ograniczonym do narządu [14]. Im dłuższy jest okres obserwacji chorych, tym badacze bardziej skłaniają się do opinii, że bikalutamid działa korzystnie w raku stercza miejscowo zaawansowanym, a jednocześnie kwestionują jego stosowanie w raku stercza ograniczonym do narządu. Zwracają uwagę na większą liczbę zgonów spowodowanych zdarzeniami niekorzystnymi związanymi z układem sercowo-naczyniowym [15]. Brak jest jednoznacznych dowodów, że hormonoterapia przedłuża czas przeżycia we wszystkich postaciach raka gruczołu krokowego [16]. Poparciem tego spostrzeżenia jest praca Kawakami i wsp. [17], którzy analizowali 7045 chorych z rakiem gruczołu krokowego ograniczonym do narządu i stwierdzili, że 14,1% pierwotnie było leczonych hormonoterapią. Po pięciu latach 67,3% nadal otrzymywało leczenie hormonalne i tylko u 13,8% zastosowano leczenie chirurgiczne (radykalną prostatektomię). Autorzy uważają, że wczesne podawanie hormonów w raku stercza ograniczonym do narządu paradoksalnie może prowadzić do wzrostu śmiertelności przy jednoczesnej wątpliwej skuteczności takiego leczenia w opisanej grupie chorych.

Tyrrell i wsp. [18] oceniali bikalutamid jako leczenie uzupełniające chorych po radioterapii raka stercza miejscowo zaawansowanego i ograniczonego do narządu. Mediana czasu obserwacji wynosiła 5,3 lata, a badania obejmowały 1370 chorych. U chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego bikalutamid stosowany w dawce 150 mg dziennie zwiększył czas przeżycia bez progresji choroby w 53%. Najczęściej niepożądanymi zdarzeniami były: bóle piersi i ginekomastia, biegunka, znużenie, impotencja, wysypka, zaparcia, uderzenia gorąca. Zgony z powodu postępu choroby w grupie otrzymującej bikalutamid wynosiły 2,6%, a w grupie otrzymującej placebo 2,4%. Inne przyczyny zgonów niż rak stercza u chorych otrzymujących bikalutamid wynosiły 8,2%, a u chorych z placebo 8,0%. U 2,2% chorych otrzymujących bikalutamid nastąpił wzrost wartości prób wątrobowych, a w grupie z placebo tylko u 1,8%. Autorzy potwierdzają skuteczność bikalutamidu w leczeniu uzupełniającym miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego, stwierdzając w dyskusji, że terapia bikalutamidem w raku stercza ograniczonym do narządu nie jest zalecana. Sugerują, że chorzy z tej grupy powinni mieć indywidualnie ustalane dalsze leczenie. Schellhammer i wsp. [19] badali skuteczność bikalutamidu podawanego w dawce 50 mg dziennie i gosereliny podawanej w dawce 3,6 mg co 28 dni oraz flutamidu w dawce 250mg trzy razy dziennie i octanu leuprolidyny 7,5 mg co 28 dni. Autorzy prowadzili obserwacje 813 chorych przez 160 tygodni. 404 otrzymywało bikalutamid i analog LHRH, a 409 flutamidianalog LHRH. Badacze stwierdzili, że bikalutamid w dawce 50 mg dziennie podawany razem z analogami LHRH jest lepiej tolerowany przez chorych oraz wydłuża czas do progresji choroby i czas przeżycia w porównaniu z flutamidem podawanym w dawce 250mg trzy razy dziennie wraz z analogami LHRH. Obie terapie były dobrze tolerowane przez chorych. Występowały jednak działania niepożądane po stosowanych lekach, takie jak uderzenia gorąca, bóle piersi, znużenie, zaparcia, bóle w obrębie miednicy, biegunka. Jednak to po flutamidzie częściej obserwowali biegunkę, zaburzenia funkcji wątroby, nudności i wymioty (tab. 2).

Tabela 2
 

Właściwości niesteroidowych antyandrogenów w odniesieniu do receptorów androgenowych różnią się między sobą. Jedną z takich właściwości jest blokowanie receptorów androgenowych. W tym procesie biorą udział cytokiny: interleukina-6, czynniki wzrostu, takie jak: insulinopodobny czynnik wzrostu (IFG), naskórkowy czynnik wzrostu, oraz czynnik transdukcji sygnału kinaza białkowa A. Wymienione czynniki mogą blokować prawidłowe receptory androgenowe. Podczas mutacji androgenowo-receptorowej receptory androgenowe stają się bardziej swobodne (podatne na aktywacje przez różne ligandy, cytokiny i inne molekuły) [20]. Badania wykazały, że flutamid aktywuje komórki ze swoistymi miejscowymi- punktowymi mutacjami swobodnych receptorów androgenowych identyfikowanych u chorych z objawami nie wrażliwości androgenowej [20]. Istnieją zróżnicowane efekty działania niesteroidowych antyandrogenów podczas ich interakcji ze współsupresantami i współaktywatorami androgenowo-receptorowymi. Badania wykazały, że bikalutamid aktywuje współsupresant androgenowo-receptorowy N-CoR, a hamuje SRC-1. Takie działanie skutkuje stłumieniem wzrostu komórek przez aktywację receptorów androgenowych. Przeprowadzone badania wykazały, że efekt działania flutamidu w tym systemie jest zdecydowanie słabszy [21]. Na podstawie przeprowadzonych in vitro badań wykazano, że bikalutamid ma od 2 do 4 razy większe powinowactwo do oddziaływania na receptory androgenowe tkanki gruczołu krokowego człowieka i szczura w porównaniu do flutamidu[22].

dr hab. n. med. Waldemar Różański, prof. UM w Łodzi kierownik II Kliniki Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Piśmiennictwo:

 1. Ferlay J, Autier P, Boniol M, et al: Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann Oncol 2007; 18: 581-592.
 2. Abrahamson PA: Improving outcomes in prostate cancer: time to tackle bone disorders. Eur Urol 2009; sup. 11: 821-822.
 3. Pilepich MV, Winter K, Lawton CA, et al: Androgen suppression adjuvant to definitive radiotherapy in carcinomas of the prostate - long - term results of Phase III RTOG 85-31. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005; 61: 1285-1290.
 4. Bolla M, Collette L, Blank L, et al: Long-term results with immediate androgen suppression and external irradiation in patients with locally advanced prostate cancer (an EORTC study): a phase III randomized trial. Lancet 2002; 360: 103-106.
 5. Tombal B, Stainier A: Hormone therapy in the management of prostate cancer: treating the cancer without hurting the patient. Belgian J Med Oncol 2008; 2: 2-7.
 6. Greenspan SL, Coates P, Sereika AM, Nelson JB et al: Bone loss after initiation of androgen deprivation therapy in patients with prostate cancer. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 6410-6417.
 7. Eidenreich A, Pfister D, Ohlmann CH, et al: Androgen deprivation for advanced prostate cancer. Urol 2008; 47: 270-283
 8. .
 9. Oefelein MG, Feng A, Scolieri MJ, et al: Reassessment of the definition of castrate levels of testosterone: implications for clinical decision making. Urol 2000; 56: 1021-1024.
 10. Anderson J, Abrahamsson PA, Craford D, et al: Management of advanced prostate cancer: can we improve on androgen deprivation therapy. BJU Int 2008; 101: 1497-1501.
 11. Anderson J, Abrahamson PA, Crawford D, et al: Management of advanced prostate cancer: can we improve on androgen deprivation therapy. BJU Int 2008; 101: 1497-1501.
 12. Baccardo F, Rubagotti A, Barichello M, et al: Bicalutamide monotherapy versus flutamide plus goserelin in prostate cancer patients: results of an Italian Prostate Cancer Project study. J Clin Oncol 1999; 17: 202 -2038.
 13. Iversen P, Tyrrell CJ, Kaisary AV, et al: Bicalutamide monotherapy compared with castration in patients with nonmetastatic locally advanced prostate cancer: 6,3 years of followup. J Urol 2000; 164: 1579-1582.
 14. McLeod DG, Iversen P, See WA, et al: Casodex Erly Prostate Cancer Trialits' Group. Bicalutamide 150mg plus standard care vs. standard care alone for early prostate cancer. BJU Int 2005; 97: 247-254.
 15. Wirth MP, See WA, McLeod DG, et al: Bicalutamide 150mg in addition to standard care in patients with localized or locally advanced prostate cancer: results from the second analysis of the early prostate cancer program at median followup of 5,4 years. J Urol 2004; 172: 1865-1870.
 16. Iversen P, Johansson JE, Lodding P, et al: Bicalutamide (150mg) versus placebo as immediate therapy alone or as adjuvant to therapy with curative intent for early nonmetastatic prostate cancer: 5,3 year median followup from the Scandinavian prostate cancer group study number 6. J Urol 2004; 172: 1871-1876.
 17. Bossi A: Who benefits from neoadjuvant or adiuvant hormone therapy? Eur Urol Supplements 2009; 8: 848-851.
 18. Kawakami J, Cowan JE, Elkin EP, et al: Androgen-deprivation therapy as primary treatment for localized prostate cancer: data from Cancer of the Prostate Strategic Urologic Research Endeavor (CaPSURE). Cancer 2006; 106: 1708-1714.
 19. Tyrrell CJ, Payne H, See WA, et al: Bicalutamide (Casodex) 150mg as adjuvant to radiotherapy in patient with localized or locally advanced prostate cancer: results from the randomized Early Prostate Cancer Programme. Radiother. Ann Oncol 2005; 76: 4-10.
 20. Schellhammer PF, Sharifi R, Block NL, et al: Clinical benefits of bicalutamide compared with flutamide in combined androgen blockade for patients with advanced prostatic carcinoma: final report of a double-blind, randomized, multicenter trial. Urol 1997; 50: 330-336.
 21. Gottlibe B, Vasiliu DM, Lumbroso R: Analysis of exon 1 mutations in the androgen receptor gene. Hum Mutat 1999; 14: 527-539.
 22. Hu X, Lazar MA: Transcriptional repression by nuclear hormone receptors. Trends Endocrinol Metab 2000; 11: 6-10.
 23. Kolvenbag GJCM, Furr BJA, Blackledge GRP: Receptor affinity and potency of non-steroidal antiandrogens: translation of preclinical findings into clinical activity. Prostate Cancer PD 1998; 1: 307-314.