Przegląd Urologiczny 2009/5 (57) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2009/5 (57) > Tadalafil - doświadczenia kliniczne

Tadalafil - doświadczenia kliniczne

Problem zaburzeń erekcji (erectile dysfunction - ED) dotyczy ok. 152 mln mężczyzn na całym świecie [1, 2]. Szacuje się, iż liczba ta zwiększy się w najbliższych latach i w 2025 roku wynosić będzie ok. 322 mln [2]. Z tego względu zainteresowanie i liczba badań dotyczących tego zagadnienia rośnie. Pomimo coraz większej świadomości i wiedzy, zaburzenia erekcji są ciągle tematem wstydliwym nie tylko dla pacjentów, ale również dla niektórych lekarzy. Pozostają schorzeniem problematycznym w zakresie diagnostyki oraz leczenia.

Zaburzenia erekcji są najczęstszym problemem życia seksualnego starzejących się mężczyzn. W grupie po 55. r.ż. dotyczą 37% badanych. Dla 90% z tej populacji są istotnym problemem, jednak tylko 14% spośród nich jest leczonych [3]. Ocenia się, iż od wystąpienia pierwszych objawów do wizyty u lekarza mija ok. 2 lat [4]. Część mężczyzn i ich partnerek akceptuje związane z wiekiem obniżenie zainteresowania i aktywności seksualnej. Tylko 33% mężczyzn po 60. r.ż. współżyje przynajmniej raz w tygodniu [5]. Sfera seksualna jest czynnikiem mającym istotny wpływ na samoocenę, jakość życia mężczyzn, ich partnerek oraz relacje partnerskie w związku. ED należy więc rozpatrywać jako problem zdrowotny w zakresie funkcjonowania fizycznego oraz psychosocjalnego. Zaburzenia erekcji mogą być również pierwszym objawem schorzeń organicznych: choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, hiperlipidemii lub zaburzeń psychicznych, w tym depresyjnych, neurologicznych czy endokrynologicznych. Wymienione schorzenia są z kolei istotnymi czynnikami ryzyka ED [6, 7].

Inhibitory 5-PDE

Przełomem w leczeniu ED było wprowadzenie na rynek w 1998 roku pierwszego inhibitora 5-PDE - sildenafilu. Sukces terapeutyczny i rynkowy rozszerzyły zainteresowanie ta formą leczenia i przyczyniły się do wprowadzenia dwóch kolejnych leków z tej grupy - wardenafiluitadalafilu. Wiele doniesień potwierdza skuteczność oraz dobrą tolerancję leczenia inhibitorami 5-PDE, niezależnie od wieku pacjenta, jego rasy, etiologii oraz czasu trwania zaburzeń [7, 8]. Obecnie mamy możliwość wyboru leku stosownie do oczekiwań, potrzeb i indywidualnych preferencji pacjenta. Według tych ostatnich 52,22% wybiera leczenie tadalafilem, 27, 77% wolałoby sildenafil, natomiast 20% opowiada się za terapią wardenafilem[8]. Wybór tadalafilu podyktowany był w opinii pacjentów: najbardziej intensywną i najdłużej trwającą erekcją, formą przyjmowania leku, możliwością zażywania go o dowolnej porze dnia, brakiem wpływu spożytego posiłku lub alkoholu oraz możliwością odbycia ponownego stosunku płciowego następnego dnia, ze względu na długi czas działania leku [8].

Doświadczenia kliniczne - tadalafil

Omawiając etiologię ED, należy wziąć pod uwagę upośledzenie funkcji kolejnych narządów i układów, jak również postępujące z wiekiem występowanie schorzeń towarzyszących. Prawdopodobieństwo występowania zaburzeń erekcji wzrasta dwukrotnie z 39% do 67% w okresie 30 lat (od 40-70 r.ż.) [9]. Leczenie wielu schorzeń przewlekłych, często wymagające polifarmakoterapii, może być podstawą terapii ED, jak również przyczyną jatrogennych ED. Badania wykazują skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tadalafilu w grupie mężczyzn powyżej 65.r.ż.[6].Potwierdzono poprawę erekcji poprzez wzrost IIEF-EF (International Index of Erectile Function) u 40% badanych, którzy przed leczeniem mieli <26 punktów, po leczeniu punktacja >26 - zakres prawidłowej funkcji erekcyjnej. Poprawę wzwodu prącia wykazano we wszystkich badanych grupach pacjentów z ED od stopni łagodnych do całkowitych. Odnotowano również poprawę w zakresie możliwości odbycia satysfakcjonującego stosunku, mierzoną z użyciem SEP3 (Sexual Encounter Profile - 3). Możliwość współżycia płciowego potwierdziło >56% badanych we wszystkich przedziałach czasowych od 0-36 godzin działania leku, w tym 64% w przedziale 24-36 godzin [6]. Pełen rozkład danych przedstawia rycina 1 [6]. Czas działania tadalafiludo 36 godzin daje możliwość większej elastyczności i komfortu stosowania. Jest to szczególnie istotne u starszych par, gdzie czas niezbędny do osiągnięcia optymalnej sztywności prącia jest dłuższy i wymaga intensywniejszej stymulacji. Partnerki mające problem z lubrykacją oraz atrofią pochwy również potrzebują dłuższego okresu gry wstępnej. Brak konieczności zachowania krótkotrwałego schematu tabletka - próba stosunku daje partnerom większą pewność siebie i spontaniczność.

Rycina 1
 

Profil farmakologiczny tadalafilu nie wymaga redukcji dawki ze względu na wiek. U pacjentów >65. r.ż. dawka maksymalna 20 mg jest dobrze tolerowana [6, 10]. Poniżej 5% badanych zaprzestało leczenia tadalafilem ze względu na działania niepożądane, głównie ból głowy i dyspepsję, odnotowano również zaczerwienienie twarzy oraz nieżyt nosa [10, 11].

Zakres bezpieczeństwa pozwala skutecznie stosować lek również u pacjentów ze schorzeniami dodatkowymi, takimi jak: cukrzyca, upośledzenie funkcji wątroby, depresja, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia [10, 11].

Tadalafil-aspektykardiologiczne

ED i uogólniona choroba naczyniowa mają wspólne czynniki ryzyka. Do najczęściej wymienianych należą: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hiperlipidemia, palenie papierosów, otyłość oraz podeszły wiek [12, 13]. Trzydzieści procent mężczyzn z zaburzeniami erekcji choruje na nadciśnienie tętnicze [14]. Oba te schorzenia są przewlekłe, a ich leczenie jest długotrwałe. Musimy więc uwzględnić efekty działania obu terapii stosowanych jednoczasowo.

Mechanizm rozszerzania naczyń przez inhibitory 5-PDE oraz większość leków przeciwnadciśnieniowych jest inny. Z tego względu efekt synergistyczny obniżający ciśnienie krwi jest mało prawdopodobny. Badanie leków z pięciu grup: enalaprilu - inhibitora konwertazy angiotensyny, blokera receptora angiotensyny II, metoprololu - leku beta-andrenolitycznego, benzofurazydu - diuretyku tiazydowego oraz amlodypiny - blokera kanału wapniowego stosowanych z tadalafilem wykazało nie wielkie fektsynergistyczny obniżający ciśnienie tętnicze, bez klinicznych objawów niedociśnienia [13]. Objawy naczyniowe o charakterze zaczerwienienia twarzy pojawiały się częściej w grupach: tadalafil + lek przeciwnadciśnieniowy vs placebo + lek przeciwnadciśnieniowy oraz z taką samą częstością w leczeniu: tadalafilvs tadalafil + lek przeciwnadciśnieniowy.

Badania wykazują również pełne bezpieczeństwo stosowania kilku leków przeciwnadciśnieniowych (dwa i więcej) z tadalafilem[13].Ryzyko wystąpienia poważnych incydentów kardiologicznych nie różni się w grupach przyjmujących tadalafil z lekami przeciw-nadciśnieniowymi vs tadalafilzplacebo[12,13]. U pacjentów z dwoma i więcej czynnikami ryzyka choroby naczyniowej (nadciśnienie, cukrzyca, hiperlipidemia) ryzyko poważnych incydentów sercowo-naczyniowych było podobne jak w grupach leczonych tadalafilemvs placebo.

Aby zapewnić pacjentom pełne bezpieczeństwo, należy poinformować ich o możliwości dodatkowego obniżenia ciśnienia tętniczego podczas kuracji przeciwnadciśnieniowej po włączeniu tadalafilu, a także uwzględnić ograniczenia jego stosowania wynikające z dodatkowych schorzeń kardiologicznych oraz niewydolności narządowej. Nie zaleca się włączenia inhibitora 5-PDE [7]:
- w okresie 6-8 tygodni od przebytego zawału mięśnia sercowego,
- w przypadku niekontrolowanego nadciśnienia,
- istotnego niedociśnienia,
- niestabilnej dławicy piersiowej,
- ciężkiej niewydolności mięśnia sercowego,
- upośledzenia funkcji wątroby ciężkiego stopnia,
- krańcowego stadium niewydolności nerek wymagającego dializ.
Bardziej szczegółowe wytyczne i precyzyjne schematy leczenia ED pacjentów kardiologicznych podaje konsensus z Princeton [15].

ED & BPH - współwystępowanie i wspólne leczenie

Łagodny rozrost stercza (benign prostatic hyperplasia - BPH) i związane z nim objawy z dolnego odcinka układu moczowego (lower urinary tract symptoms - LUTS) są oprócz wymienionych istotnym czynnikiem ED [16]. Ich współwystępowanie u starszych mężczyzn wymaga stosowania terapii łączonej - leczącej oba schorzenia, optymalnie dobranej, by działanie leków uzupełniało się, podnosząc efektywność kuracji.

Układ przekaźnictwa adrenergicznego jest szlakiem neuronalnym odpowiedzialnym za skurcz mięśniówki ciał jamistych i następowe ustąpienie erekcji [17]. Doświadczalnie wykazano obecność receptorów alfa 1-adrenergicznych w ciałach jamistych prącia [18] oraz proerekcyjne działanie czynnika blokującego receptor alfa podanego do ciała jamistego [19]. Doksazosyna jest lekiem przeciwnadciśnienowym skutecznie poprawiającym funkcję erekcyjną u chorych z nadciśnieniem [20], jak również u pacjentów z łagodnym rozrostem stercza [21, 22].

Inhibitory 5-PDE są ponadto czynnikiem zmniejszającym objawy z dolnego odcinka układu moczowego w przebiegu BPH [23]. Doniesienia dotyczące alfuzosyny - blokera receptora alfa skutecznie stosowanego w leczeniu LUTS, mającego niewielki wpływ na układ sercowo-naczyniowy i funkcje seksualne, wykazały pełne bezpieczeństwo hemodynamiczne łączenia z tadalafilem w dawce maksymalnej 20 mg [24, 25].

Inhibitory 5-PDE oraz blokery receptora alfa-1 mają inny mechanizm działania, jednak ze względu na wspólny punkt uchwytu - układ moczowo-płciowy mogą mieć działanie addycyjne. Analiza retrospektywna grupy mężczyzn z ED, u których nie odnotowano poprawy po leczeniu tadalafilem wykazała, że włączenie dodatkowo alfuzosyny spowodowało poprawę funkcji erekcyjnej u 71% badanych [25]. Podobne dane uzyskano w przypadku połączenia sildenafiluzdoksazosyną[26].

W badaniach in vitro blokada alfa-1 receptorów przez alfuzosynę zwiększa relaksacyjny wpływ tadalafiluna mięśniówkę gładką ciał jamistych. Korzyści łączenia tadalafiluzalfuzosyną były widoczne jako:
- wzmożona relaksacja skurczu mięśniówki ciał jamistych wywołanego stymulacją neuronalną,
- intensyfikacja działania rozkurczowego nitrergicznego (z użyciem NO) [27].
Wnioski wypływające z powyższych doniesień wskazują, że połączenie alfa-blokera z tadalafilemmo że być korzystną opcją terapeutyczną u pacjentów z ED przy nieskuteczności monoterapii inhibitorem 5-PDE oraz ze schorzeniami towarzyszącymi (BPH i nadciśnieniem).

Nieskuteczność terapii

Około 30-35% mężczyzn z ED nie odpowiada na leczenie inhibitorami 5-PDE [28]. Pierwszym etapem wyjaśnienia przyczyny niepowodzeń powinna być weryfikacja, czy brak odpowiedzi wynika z nieskuteczności zastosowanego leku. Terapię można uznać za nieskuteczną, gdy brak jest odpowiedzi na co najmniej ośmiokrotne podanie leku w dawce maksymalnej [7, 29]. Nieskuteczność jednego leku nie wyklucza dobrej odpowiedzi na inny lek z tej samej grupy. Efektywność leczenia może podnieść precyzyjne poradnictwo i ponowna edukacja pacjenta [28, 29].

Korzyści może przynieść zmiana dawkowania leku z formy "na żądanie" przed planowanym stosunkiem na terapię ciągłą w dawce raz dziennie [30]. U pacjentów z zespołem niedoboru testosteronu należy uwzględnić możliwość włączenia androgenowej terapii zastępczej [7, 28]. Istotne jest prawidłowe prowadzenie pacjentów, weryfikacja dawek leków - eliminacja czynników ryzyka, zmiana stylu życia, identyfikacja i leczenie schorzeń dodatkowych: nadciśnienia tętniczego, łagodnego rozrostu stercza, zaburzeń depresyjnych [28, 29]. Podłoże psychologiczne zaburzeń może wymagać współpracy z seksuologiem lub psychiatrą.

Powodem nieskuteczności inhibitorów 5-PDE może być również przyjmowanie leku z posiłkiem, szczególnie wysokotłuszczowym, który opóźnia wchłanianie, jak również obniża stężenie leku w osoczu [31, 32]. Jedynie farmakokinetyka tadalafilu pozostaje niezależna od przyjętego posiłku [33].

Wykazano, że dieta wysokotłuszczowa zmniejsza zawartość włókien elastycznych w osłonce białawej ciał jamistych prącia. Tadalafil w badaniach doświadczalnych na zwierzętach powoduje odwrócenie tego efektu [34]. Spożywanie alkoholu jest czynnikiem ryzyka ED, jednak wypicie alkoholu przed przyjęciem leku nie wpływa na farmakokinetykę żadnego z inhibitorów 5-PDE [35].

Podsumowanie

 • Pomimo rosnącej wiedzy na temat zaburzeń funkcji seksualnych u mężczyzn oraz dobrej skuteczności leczenia, zaburzenia erekcji są ciągle problemem diagnostycznym i terapeutycznym, głównie ze względu na brak odpowiedniej komunikacji lekarz-pacjent.
 • Tadalafil jest lekiem bezpiecznymi skutecznym, również u mężczyzn > 65. r.ż., ze schorzeniami dodatkowymi oraz w trakcie stosowania innych leków.
 • Przy prawidłowej kwalifikacji i prowadzeniu pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi tadalafil jest lekiem o dobrej skuteczności i dużym bezpieczeństwie stosowania.
 • Skuteczność odpowiednio dobranego wspólnego leczenia ED i BPH dzięki efektowi addytywnemu leków jest wyższa niż monoterapii. Terapia łączona inhibitorami 5-PDE oraz alfa-blokerami może być alternatywą dla pacjentów, u których leczenie inhibitorami 5-PDE było nieskuteczne.
 • Nieskuteczność leczenia może wynikać z braku odpowiedniej współpracy z pacjentem, niewłaściwie dobranej dawki leku czy istnienia nieleczonych schorzeń dodatkowych będących czynnikami ryzyka ED. Modyfikacja czynników ryzyka, włączenie w proces terapeutyczny partnerki, identyfikacja i leczenie schorzeń dodatkowych, jak również w określonych przypadkach specjalistyczna pomoc psychologiczna

  lek. med. Marta Skrodzka
  dr n. med. Jacek Kudelski
  prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz
  Klinika Urologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Piśmiennictwo:

  1. McKinlay JB. The worldwide prevalence and epidemiology of erectile dysfunction. Int J Impot Res. 2000 Oct;12 Suppl 4:S6-S11.
  2. Aytac IA, McKinlay JB, KraneRJ et al. The Likely Worldwide Increase in erectile dysfunction Between 1995 and 2025 and Some Possible Policy Consequences. BJU Int 1999;84:50-6
  3. Lindau ST, Schumm LP, Laumann EO, Levinson W, O'Muircheartaigh CA, Waite LJ. A study of sexuality and health among older adults in the United States. N Engl J Med. 2007 Aug 23;357(8):762-74.
  4. Impotence Association Survey Attitudes Towards Erectile Dysfunction, London: Impotence Asociation http://www.sda.uk.net/ 2006 Jun;
  5. Morales A, Men;s aging and sexual disorders: an update on diagnosis and treatment Rev Endocr Metab Disord 2005;6:85-92
  6. Sharlip ID, Shumaker BP, Hakim LS, et al. Tadalafil is efficacious and well tolerated in the treatment of erectile dysfunction (ED) in men over 65 years of age: results from Multiple Observations in Men with ED in National Tadalafil Study in the United States. J Sex Med. 2008 Mar;5(3):716-25.
  7. Wright PJ. Comparison of phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors. Int J Clin Pract. 2006 Aug;60(8):967-75. Epub 2006 Jun 16.
  8. Tolra JR, Campana JM, Ciutat LF et al. Prospective, randomized, open-label, fixed-dose, crossover study to establish preference of patients with erectile dysfunction after taking the three PDE-5 inhibitors. J Sex Med. 2006 Sep;3(5):901-9. PubMed PMID: 16942534.
  9. Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, et al: Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study. J Urol. 1994 Jan;151(1):54-61.
  10. Forgue ST, Phillips DL, Bedding AW, et al. Effects of gender, age, diabetes mellitus and renal and hepatic impairment on tadalafil pharmacokinetics. Br J Clin Pharmacol. 2007 Jan;63(1):24-35. Epub 2006 Jul 21.
  11. Goldstein I, Kim E, Steers WD, et al. Efficacy and safety of tadalafil in men with erectile dysfunction with a high prevalence of comorbid conditions: results from MOMENTUS: multiple observations in men with erectile dysfunction in National Tadalafil Study in the US. J Sex Med. 2007 Jan;4(1):166-75.
  12. Kloner RA, Jackson G, Hutter AM, et al. Cardiovascular safety update of Tadalafil: retrospective analysis of data from placebo-controlled and open-label clinical trials of Tadalafil with as needed, three times-per-week or once-a-day dosing. Am J Cardiol. 2006 Jun 15;97(12):1778-84.
  13. Kloner RA, Mitchell M, Emmick JT. Cardiovascular effects of tadalafil in patients on common antihypertensive therapies. Am J Cardiol. 2003 Nov 6;92(9A):47M-57M.
  14. Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, et al. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study. J Urol. 1994 Jan;151(1):54-61.
  15. Jackson G, Rosen RC, Kloner RA, et al. The second Princeton consensus on sexual dysfunction and cardiac risk: new guidelines for sexual medicine. J Sex Med. 2006 Jan;3(1):28-36;
  16. Rosen RC, Giuliano F, Carson CC. Sexual dysfunction and lower urinary tract symptoms (LUTS) associated with benign prostatic hyperplasia (BPH). Eur Urol. 2005 Jun;47(6):824-37.
  17. Traish A, Kim NN, Moreland R et al. Role of alpha adrenergic receptors in erectile function. Int J Impot Res 2000; 12 (1 suppl):S48-63
  18. Andersson KE. Pharmacology of penile erection. Pharmacol Rev 2001;53:417-50
  19. Peterson CA, Bennett AH, Hellstrom WJ, et al. Erectile response to transurethral alprostadil, prazosin and alprostadil-prazosin combinations. J Urol. 1998 May;159(5):1523-7
  20. Grimm RH Jr, Grandits GA, Prineas RJ, et al. Long-term effects on sexual function of five antihypertensive drugs and nutritional hygienic treatment in hypertensive men and women. Treatment of Mild Hypertension Study (TOMHS). Hypertension. 1997 Jan;29(1 Pt 1):8-14
  21. Kirby RS, O'Leary MP, Carson C. Efficacy of extended-release doxazosin and doxazosin standard in patients with concomitant benign prostatic hyperplasia and sexual dysfunction. BJU Int. 2005 Jan;95(1):103-9;
  22. Kaplan SA, DE Rose AF, Kirby RS, et al. Beneficial effects of extended-release doxazosin and doxazosin standard on sexual health. BJU Int. 2006 Mar;97(3):559-66.
  23. Mc Vary K, Roeborn C, Kaminetsky J et al. Tadalafil relieves lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia. J Urol 2007; 177:1401-7
  24. Hartung R, Matzkin H, Alcaraz A, et al; ALF-ONE Study Group. Age, comorbidity and hypertensive co-medication do not affect cardiovascular tolerability of 10 mg alfuzosin once daily. J Urol. 2006 Feb;175(2):624-8;
  25. Giuliano F, Kaplan SA, Cabanis MJ, et al. Hemodynamic interaction study between the alpha1-blocker alfuzosin and the phosphodiesterase-5 inhibitor tadalafil in middle-aged healthy male subjects. Urology. 2006 Jun;67(6):1199-204.
  26. De Rose AF, Giglio M, Traverso P, et al. Combined oral therapy with sildenafil and doxazosin for the treatment of non-organic erectile dysfunction refractory to sildenafil monotherapy. Int J Impot Res. 2002 Feb;14(1):50-3.
  27. Oger S, Behr-Roussel D, Gorny D et al. Combination of Alfuzosin Exerts in vitro an additive relaxant effect on human corpus cavernosum J Sex Med 2008;5: 935-945.
  28. McMahon CN, Smith CJ, Shabsigh R. Treating erectile dysfunction when PDE5 inhibitors fail. BMJ. 2006 Mar 11;332(7541):589-92.
  29. McCullough AR, Barada JH, Fawzy A, et al., Achieving treatment optimization with sildenafil citrate (Viagra) in patients with erectile dysfunction. Urology. 2002 Sep;60(2 Suppl 2):28-38.
  30. McMahon C. Efficacy and safety of daily tadalafil in men with erectile dysfunction previously unresponsive to on-demand tadalafil. J Sex Med. 2004 Nov;1(3):292-300.
  31. Nichols DJ, Muirhead GJ, Harness JA. Pharmacokinetics of sildenafil after single oral doses in healthy male subjects: absolute bioavailability, food effects and dose proportionality. Br J Clin Pharmacol. 2002;53 Suppl 1:5S-12S.
  32. Rajagopalan P, Mazzu A, Xia C, et al. Effect of high-fat breakfast and moderate-fat evening meal on the pharmacokinetics of vardenafil, an oral phosphodiesterase-5 inhibitor for the treatment of erectile dysfunction. J Clin Pharmacol. 2003 Mar;43(3):260-7.
  33. Patterson B, Bedding A, Jewell H et al. The effect of intrinsic and extrinsic factors on the pharmacokinetic properties of tadalafil (IC351) Int J Impot Res 2001; 13 (Suppl.5):S62
  34. Ma Y, Chen B, Hu JL, et al. Therapeutic effect of phosphodiesterase-5 inhibitor on pathological changes of tunica albuginea in erectile dysfunction: experiment with rats. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2009 Feb 3;89(4):276-9.
  35. Bacon CG, Mittleman MA, Kawachi I, et al. Sexual function in men older than 50 years of age: results from the health professionals follow-up study. Ann Intern Med. 2003 Aug 5;139(3):161-8.


komentarze

Chiman <aly1@alychidesigns.com> niedziela, 16 grudnia 2018, godzina 0830
Hello there, My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at przeglad-urologiczny.pl promoted as a resource on our blog alychidesign.com ? We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well . If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know. Thanks, Aly
Lakeland <lakeland.rodolfo@gmail.com> niedziela, 16 grudnia 2018, godzina 1842
Hello I wanted to order a item from your webshop. but I can not find the product anymore on your site, it looks like this on this site https://bit.ly/Productitem I hope you will sell the product again soon, mail me if you are going to sell it again, I'll wait Greetings
Boone <melaine.boone71@gmail.com> niedziela, 6 stycznia 2019, godzina 0044
Hi I have something for you. Can you remember that we had spoken on the phone. I had promised you Silver Member Special coupons just for you. https://bit.ly/SilverMembercoupons I hope you like it. Greeting
Chiman <aly1@alychidesigns.com> piątek, 8 marca 2019, godzina 1841
Hello there, My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at przeglad-urologiczny.pl promoted as a resource on our blog alychidesign.com ? We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well . If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know. Thanks, Aly
Baltes <lojagade@newmail.printemailtext.com> poniedziałek, 13 maja 2019, godzina 0219
Sell On Amazon: https://www.amazon.com/dp/B07RTLPVZY ★ Bluetooth 5.0 TWS earphones: Assistance binaural handsfree calling, Support very long time music playing The earphone can pairing with each various other automatically ★ Bluetooth conncection is a lot more secure than various other Bluetooth variation, The transmission rate is quicker than other Bluetooth variation ★ Charging time: regarding 1-2 hours, Battery charger battery capability: 250mAH * 2= 500mAh, Charging times: about 5 times ★ Talk time: concerning 4-6 hours ★ Support Agreement: HSP/HFP/A2DP/ AVRCP Product description Product specification: Item Version: tws-8 Talk time: concerning 4-6 hours Charging time: concerning 1-2 hours Battery charger battery capability: 250mAH * 2= 500mAh Charging times: regarding 5 times Bluetooth version: V5.0 Assistance Contract: HSP/HFP/A2DP/ AVRCP Level of sensitivity: 120 ± 5dB Audio range: 20-20000Hz
Fabinyi <randolph.fabinyi@googlemail.com> piątek, 27 grudnia 2019, godzina 1843
Your website is nominated, for best fashion photo of the year 2020 in catogory fashion. Our international jury has registered your website on the competition list, for more info go to https://screenshot.photos/nominated Thank you