Przegląd Urologiczny 2009/3 (55) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2009/3 (55) > Profesor Marek Krawczyk

Profesor Marek Krawczyk

Profesor Marek Krawczyk jest absolwentem Wydziału Ogólnolekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom lekarza otrzymał w 1969 roku. Już w czasie studiów żywo interesował się chirurgią - był członkiem Studenckiego Koła Naukowego przy II Kli-nice Chirurgicznej AM. Po odbyciu 2-letniego stażu podyplomowego podjął studia doktoranckie z farmakologii klinicznej. W roku 1973 został zatrudniony w II Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej. W tym samym roku uzyskał tytuł specjalisty I stopnia, a po kolejnych 4 latach tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej. Doktoryzował się w 1975 roku na podstawie rozprawy pt. „Badania nad wchłanianiem tłuszczów i D-ksylozy po odner-wieniu i przecięciu naczyń chłonnych krezki jelita cienkiego u psa”. W latach 1978-1979 był stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta i pracował w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu w Heidelbergu. W roku 1987 nadano Mu stopień doktora habilitowanego nauk medycznych; tytuł rozprawy: „Badania nad mechanizmem adaptacji pozostałej po resekcji części jelita cienkiego”. W następnym roku otrzymał stanowisko docenta, w 1993 roku stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w roku 1999 stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Medycznej w Warszawie. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1995 roku.

Od 1998 roku jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby warszawskiej AM. W latach 1990-1999 był specjalistą wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej w województwie płockim, a w latach 1999-2008 w województwie mazowieckim. Od 1999 do 2003 roku był specjalistą wojewódzkim transplantologii klinicznej w województwie kujawsko-pomorskim. Od 1996 do 2002 ro-ku był prodziekanem, a w latach 2002-2008 dziekanem I Wydziału Lekarskiego AM. Od 1 września 2008 roku jest rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Profesor Marek Krawczyk jest wybitnym, utalentowanym i nadzwyczaj twórczym chirurgiem. Umiejętności doskonalił w wielu znakomitych ośrodkach chirurgii i transplantologii w Niemczech, Francji i w Wielkiej Brytanii. Głównymi kierunkami Jego zainteresowań badawczych i klinicznych są: zespół krótkiego jelita, ostre zapalenie trzustki, nowotwory wątroby, dróg żółciowych i przewodu pokarmowego, chirurgia laparoskopowa oraz przeszczepianie wątroby. W czerwcu 1992 roku, bez udziału chirurgów z innych krajów, wykonał pierwszą w Polsce cholecystektomię laparoskopową. W kolejnym roku, wraz z urologami Kliniki Urologii warszawskiej AM, przeprowadził przezskórną cholecystolitotrypsję. Przed 10 laty uczył nas usuwania czopa nowotworowego rozciągającego się do zawątrobowego odcinka żyły głównej dolnej. W tym samym czasie, we współpracy z Kliniką Chirurgii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka, podjął i pomyślnie zrealizował program przeszczepiania wątroby od dawcy żywego. W roku 1999 wykonał pierwsze w Polsce udane przeszczepienie fragmentu wątroby od dawcy żywego, a następnie pierwsze w Polsce jednoczesne przeszczepienie wątroby i nerki u chorego dorosłego. Do końca ubiegłego roku w klinice kierowanej przez prof. Marka Krawczyka wykonano ponad 750 transplantacji wątroby od dawcy zmarłego i ponad 130 transplantacji fragmentu wątroby pobranego od dawcy żywego. Profesor Marek Krawczyk jest autorem lub współautorem ponad 300 prac oryginalnych, opublikowanych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych z listy filadelfijskiej.Jestredaktorem 11 książek oraz autorem lub współautorem 92 rozdziałów, w tym 17 anglojęzycznych. Przedstawił 520 referatów na kongresach krajowych i międzynarodowych. Od roku 2008 jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Był promotorem w 11 przewodach doktorskich i opiekunem 4 habilitacji oraz promotorem dwóch doktoratów honoris causa.

Profesor dr hab. Marek Krawczyk

Pełnił wiele ważnych funkcji w Zarządach Głównych: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego i Polskiego Towarzystwa Gastrologicznego oraz Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN. Jest członkiem L´Academie Nationale de Chirurgie. Wiele zagranicznych towarzystw naukowych nadało Mu godność Członka Honorowego, między innymi: L´Association Francaise de Chirurgie, Die Deutsche Gesellschaft für Viszeralchirurgie, Romanian Society for Surgery, Societas Chirurgica Biochemica.

Jest laureatem szeregu nagród - w tym 10 Nagród JM Rektora AM w Warszawie, 7 Nagród Ministra Zdrowia, Nagrody Ministra Nauki - i odznaczeń, między innymi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz medalu „Gloria Medicae”, najwyższego odznaczenia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Profesor Marek Krawczyk jest silnie związany z polskim środowiskiem urologicznym. Wielu urologów zdobywało pod Jego kierunkiem wiedzę i umiejętności w dziedzinie chirurgii ogólnej, laparoskopii i transplantologii. Był wykładowcą na kursach Szkoły Urologii Komitetu Edukacji PTU oraz na kongresach PTU. Wielokrotnie zapraszał urologów z wykładami na liczne organizowane przezeń sympozja. Urolodzy mają w Profesorze Marku Krawczyku szczerego przyjaciela i wspaniałego mistrza sztuki chirurgicznej. Przyjęcie przez Niego godności Członka Honorowego PTU będzie dla nas zaszczytem.

Andrzej Borówka