Przegląd Urologiczny 2009/3 (55) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2009/3 (55) > Profesor Per-Anders Abrahamsson

Profesor Per-Anders Abrahamsson

W czasie pierwszej części Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego w dniu 18 czerwca 2009 roku będziemy głosować nad nadaniem godności Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia czterem kandydatom: profesorowi Per-Anders Abrahamssonowi, profesorowi Andrzejowi Borówce, profesorowi Markowi Krawczykowi i profesorowi Janowi Lubińskiemu.

Profesor Per-Anders Abrahamsson należy do grona najwybitniejszych europejskich urologów, cieszy się również uznaniem środowiska urologicznego na całym świecie. Obecnie pracuje jako profesor Uniwersytetu w Lund i jest ordynatorem Oddziału Urologii Mälmo University Hospital w Mälmo w Szwecji.

Profesor Abrahamsson już jako młody lekarz wielokrotnie przebywał w Polsce na początku lat 80. ubiegłego wieku. W latach 1981-1985 aż 14 razy przyjeżdżał z transportami leków, sprzętu medycznego i innych artykułów dla szpitali w całym kraju w tym trudnym dla nas okresie. Aktywna działalność profesora Abrahamssona w organizowanie pomocy dla naszego kraju w ramach działalności Międzynarodowego Czerwonego Krzyża została doceniona przez władze Polskiego Czerwonego Krzyża, które nadały Profesorowi w 1985 roku godność Członka Honorowego. W ostatnim czasie, po wyborze w 2007 roku na stanowisko sekretarza generalnego European Association of Urology, jest gorącym zwolennikiem współpracy narodowych towarzystw urologicznych i wspólnie z profesorem M. Marbergerem pragnie zaktywizować ich spotkania regionalne w ramach EAU. W ubiegłym roku, mimo rozlicznych zajęć i funkcji, przyjechał do Warszawy na 8th Central European Meeting of EAU z ciekawym wykładem dotyczącym raka stercza. W bieżącym roku będzie uczestniczyć w 3rd North Eastern European Meeting of EAU w Szczecinie.

Profesor Abrahamsson zakłada, że wieloletnia strategia stopniowo zwiększającej się współpracy regionalnej narodowych towarzystw urologicznych przyniesie europejskiej urologii wiele korzyści. Wiele razy podkreślał, że Jego zdaniem rola i aktywność Polskiego To-warzystwa Urologicznego w tej działalności jest i powinna być nadal bardzo ważna. Profesor chętnie zaakceptował uczestnictwo w Radzie Naukowej naszego czasopisma naukowego „Central European Journal of Urology”, życząc uzyskania jak najwyższego poziomu naukowego. Jestem przekonany, że profesor Abrahamsson jest szczerym i prawdziwym przyjacielem Polski i polskiej urologii i że w pełni zasługuje na nadanie Mu godności Członka Honorowego PTU.

Profesor Per-Anders Abrahamsson

Profesor Per-Anders Abrahamsson urodził się w 1949 roku. Studia medyczne i tytuł BSc. na Uniwersytecie w Lund (Szwecja) uzyskał w 1970 roku. Na tym uniwersytecie otrzymał w 1977 roku stopień naukowy doktora, a w 1988 roku stopień naukowy docenta (PhD). W Klinice Urologii Uniwersytetu w Lund uzyskał też specjalizację z dziedziny urologii. W roku1993 został Adjunct Associated Professor, Department of Urology, University of Rochester School of Medecine and Dentistry, w stanie Nowy Jork, USA. Po powrocie do kraju w 1998 roku objął stanowisko Chairman of Department of Urology Mälmo University Hospital, pełniąc również w latach 1988-2002 funkcję Chairman of Department of Urology Lund University Hospital. Od roku 2000 jest profesorem urologii Uniwersytetu w Lund.

Profesor Abrahamsson jest członkiem wielu towarzystw naukowych: Swedish Association of Urology, Scandinavian Association of Urology, American Urological Association, Societe Internationale d`Urologie oraz European Association of Urology. W wyżej wymienionych stowarzyszeniach pełnił funkcję egzaminatora i obserwatora siedmiu prac doktorskich. W EAU w latach 2004-2007 pełnił z wyboru bardzo ważną funkcję w Executive Board - Adjunct Secretary General - Executive Member responsible for science. W roku 2007 podczas Kongresu EAU w Berlinie został wybrany na niezwykle odpowiedzialne stanowisko sekretarza generalnego EAU. Pod Jego przewodnictwem EAU rozwija się organizacyjnie i naukowo, a ostatnie kongresy naukowe EAU w Mediolanie i Sztokholmie były zorganizowane z dużym rozmachem i miały wspaniały program naukowy.

Profesor Per-Anders Abrahamsson opublikował 295 artykułów naukowych w tym: 88 autorskich artykułów naukowych, 76 rozdziałów w książkach/recenzji oraz 126 innych publikacji. Jest promotorem 5 prac doktorskich z zakresu badań podstawowych nad rakiem stercza i leczenia hormonalnego. Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim badań z zakresu nauk podstawowych nad rakiem gruczołu krokowego.

Otrzymał wiele wyróżnień i nagród za prace przedstawiane na kon-gresach i zjazdach urologicznych w Europie i na świecie: Bard Urology Award za najlepszą pracę zaprezentowaną na dorocznym Kongresie Szwedzkiego Towarzystwa Naukowego Sztokholmie (1987), pierwszą nagrodę za najlepszą pracę przedstawioną na 9. Kongresie European Association of Urology (Amsterdam, 1990), pierwszą nagrodę za nadzwyczajną prezentację plakatu na 88. Kongresie American Urological Association (San Antonio, 1993), Teras Bard Urology Award za najlepszy referat wygłoszony na dorocznym Kongresie Szwedzkiego Towarzystwa Naukowego (1993), pierwszą nagrodę za badania nad rakiem stercza (Nordic Urological Association Meeting w Lund, 1995), Ben Turpin Prize za nadzwyczajny wkład w rozwój diagnostyki i terapii schorzeń urologicznych (Kalmarunionen, 1996) oraz nagrodę za najlepszy plakat zaprezentowany na sesji „Metastatic prostate cancer” na 26. Kongresie European Association of Urology w Genewie w 2001 roku.

Marek Sosnowski
prezes PTUi