Przegląd Urologiczny 2009/1 (53) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2009/1 (53) > Jedenasta edycja w Polsce sprawdzianu pisemnego...

Jedenasta edycja w Polsce sprawdzianu pisemnego - EBU Written Assessment - z urologii

Fotografia 1
 

Do ubiegłorocznej edycji EBU Written Assessment (EBU WRASS), która odbyła się 22 listopada 2008 roku, przystąpiło 228 kandydatów. Po raz pierwszy EBU WRASS był egzaminem obowiązującym dla kandydatów z Węgier - w Budapeszcie uczestniczyło w nim 13 adeptów. Egzamin dla polskich adeptów odbył się, jak zwykle, w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. Był to 11 test WRASS przeprowadzony w Polsce. Przystąpiło doń 44 kandydatów spośród 45 pierwotnie zgłoszonych (97,8%) (tab. 1). Test składał się ze 150 pytań (MCQs - multiple choice questions) przygotowanych przez EBU Examination Committee. Podstawę oceny całego egzaminu stanowiły odpowiedzi na 100 pytań.

Struktura pytań tego EBU WRASS (tab. 2) była niemal taka sama, jak struktura pytań na poprzednich egzaminach.

Tabela 1
Jedenasta polska edycja części pisemnej egzaminu specjalizacyjnego EBU z urologii w liczbach
Fotografia 2
 
Tabela 2
Podział tematyczny 100 pytań ocenionych w ramach EBU Written Assessment 2008

Porównanie wskaźników odpowiedzi prawidłowych na te pytania - boldem zaznaczono grupy pytań, na które odpowiedzi polskich adeptów były lepsze od odpowiedzi pozostałych kandydatów

Tabela 3
Wyniki szczegółowe 11 edycji polskiej EBU Written Assessment (ocena minimalna pozwalająca na zdanie egzaminu = 6 punktów

WRASS w Warszawie przebiegł sprawnie. Jego wyniki okazały się dla polskiej grupy pomyślne - egzamin zdało 39 (88,6%) kandydatów, niestety 5 kandydatom nie udało się przejść tej próby (tab. 3). Ocena średnia uzyskana przez grupę polską - obliczona przez EBU - wynosi 74,3% i jest wyższa od oceny średniej uzyskanej przez pozostałych kandydatów (73,3%) (tab. 4).

Porównanie ocen średnich WRASS w latach 1997-2008 kandydatów polskich przedstawia rycina 1, zaś porównanie odsetków kandydatów, którzy zdali WRASS od czasu wprowadzenia egzaminu EBU w Polsce ilustruje rycina 2.

Wyniki kandydatów z Polski są już wliczane do wyników całej grupy zdających. Porównanie wyników uzyskanych przez polskich adeptów z wynikami wszystkich zdających (tab. 5) wskazuje, że stopień przygotowania grupy polskiej był lepszy oraz że nasi adepci prezentowali bardziej wyrównany poziom niż pozostali.

Tabela 4
Wyniki szczegółowe EBU Written Assessment 2008 - bez wyników kandydatów z Polski i Węgier
Rycina 1
Wyniki średnie części pisemnej egzaminu EBU w latach 1997-2008 - zaznaczono lata, w których oceny średnie uzyskane przez kandydatów z Polski były wyższe od ocen średnich uzyskanych przez pozostałych kandydatów
Fotografia 3
 
Rycina 2
Odsetki polskich kandydatów, którzy zdali część pisemną egzaminu EBU w latach 1997-2008

Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy pomyślnie zdali WRASS w Warszawie, serdecznie gratuluję. Szczególnie gorące gratulacje składam tym, którzy uzyskali najlepszy wynik (9 punktów) - są nimi Koledzy: Bartosz Dybowski (89,0% prawidłowych odpowiedzi) i Gerard Grotthuss (92,0% prawidłowych odpowiedzi) - obaj z Warszawy. Wszystkim pozostałym życzę powodzenia w przyszłości.

Tabela 5
Porównanie wyników EBU Written Assessment 2008 uzyskanych przez kandydatów z Polski z wynikami wszystkich zdających

Egzamin ustny EBU odbędzie się 6 i 7 lipca w Atenach oraz w War- szawie, a kolejny EBU WRASS 21 listopada 2009 w Amsterdamie, Atenach, Berlinie, Stambule, Linzu (tylko dla kandydatów z Austrii), Lizbonie, Londynie, Lucernie (tylko dla kandydatów ze Szwajcarii), Padwie, Paryżu i w Warszawie.

Andrzej Borówka