Przegląd Urologiczny 2009/1 (53) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2009/1 (53) > Nominacja prof. Theo de Reijke na stanowisko...

Nominacja prof. Theo de Reijke na stanowisko profesora wizytującego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Wykorzystując zapis podany w statucie CMKP, wystąpiłem do pani dr hab. n. med. Joanny Jędrzejczak, prof. nadzw. w CMKP, z wnioskiem o powierzenie stanowiska profesora wizytującego dobrze znanemu polskiemu środowisku urologicznemu TheodorusowiMariide Reijke. Pani dyrektor odniosła się do wniosku z przychylnością i skierowała go pod obrady Rady Naukowej naszej uczelni. Rada jednogłośnie wniosek poparła. Tak więc prof. TheoM.deReijkejestod grudnia 2008 roku profesorem wizytującym CMKP i członkiem I Zespołu Dydaktyki Urologicznej Kliniki Urologii CMKP, której siedzibę stanowi Oddział Urologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego.

Dr TheoM.deReijke, MD, PhD, FEBU,wybitny urolog cieszący się powszechnym uznaniem za dokonania zawodowe, naukowe i dydaktyczne nie tylko w Europie, jest nauczycielem akademickim, samodzielnym pracownikiem nauki w Department of Urology Academic Medical Centre (AMC) University of Amsterdam (www.amc.uva.nl). Szczególnym obszarem jego działalności naukowej jest urologia onkologiczna. W tej dziedzinie osiągnął wiele sukcesów. Również dzięki nim powierzono mu funkcję przewodniczącego GenitoUrinary Tract Cancer Group of the European Organization on Research and Treatment of Cancer (EORTC GU Group - www.eortc.be).

Statut Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego określa trzy rodzaje stanowisk profesorskich w tej uczelni. Jednym z nich jest stanowisko "profesor wizytujący", przewidziane dla samodzielnych pracowników nauki posiadających tytuł naukowy profesora, będących pracownikami innej uczelni.

Prof. TheodeReijke urodził się 25 października 1952 roku w Amsterdamie. Studia medyczne odbył w amsterdamskim Vrije Universiteit w latach 1973-1980. Po 6 latach został specjalistą urologiem (Consultant Urologist) i stał się członkiem zespołu urologów - nauczycieli akademickich AMC w Amsterdamie. Po upływie kolejnych 5 lat, w 1991 roku, objął stanowisko ordynatora oddziału (Chef de Clinique). W 2001 roku nadano mu w AMC status Deputy Postgraduate Teacher. W roku 2004 obronił rozprawę - PhD thesis - na temat immunoterapii non-muscle invasive bladder cancer.

Dorobek naukowy MD, PhD TheoM.deReijke jest bardzo bogaty i wielostronny. Do połowy ubiegłego roku składało się nań 87 prac pełnotekstowych wydrukowanych w najpoważniejszych czasopismach naukowych oraz autorstwo lub współautorstwo 11 rozdziałów w książkach. Ogromną większość artykułów Theo de Reijke stanowią prace oryginalne. O docenieniu autora świadczy powierzenie mu napisania komentarzy redakcyjnych w renomowanych czasopismach.

Artykuły TheodeReijke były zamieszczane w najpoważniejszych czasopismach medycznych, głównie w European Urology, Journal of Urology, Urological Research, British Journal of Urology International oraz w European Journal of Cancer, a także w takich czasopismach, jak: Lancet, Urology, European Journal of Cancer, European Journal of Surgical Oncology, World Journal of Urology, International Journal of Impotence Research, Prostate Cancer & Prostatic Diseases, Clinical Cancer Research. Nie jest mi znany sumaryczny współczynnik wpływu (IF - Impact Factor) publikacji TheodeReijke.Otym,że jest on bardzo znaczny, świadczy choćby liczba IF obliczona tylko dla 41 prac opublikowanych w trzech czasopismach, w których ukazało się najwięcej jego artykułów - wynosi ona aż 178,03.

Większość prac prof. TheodeReijke dotyczy uroonkologii, w tym głównie aspektów obejmujących rozpoznawanie i leczenie raka gruczołu krokowego oraz leczenie przejściowonabłonkowego raka (TCC) dróg moczowych, zwłaszcza pęcherza moczowego. Przegląd tych artykułów świadczy, że TheodeReijkenależydogronanajwybitniejszych znawców wymienionych zagadnień. Jego nadzwyczajna znajomość leczenia TCC pęcherza moczowego oraz ogromne doświadczenie, którym dysponuje, zjednały mu na świecie znakomitą opinię. Prof. de Reijke jest również wybitnym ekspertem w dziedzinie raka stercza, a zwłaszcza leczenia hormonalnego i brachyterapii tego nowotworu oraz postępowania w przypadku hormonoopornego raka stercza z przerzutami. Jego dorobek w tych dziedzinach zasługuje na najwyższe uznanie. Bardzo dużą wartość mają prace badawcze o charakterze podstawowym, dotyczące reakcji tkankowych i komórkowych w odpowiedzi na szczepionkę BCG. Publikacje te obejmują raporty z prac badawczych, które stworzyły zręby wiedzy na temat mechanizmów działania dopęcherzowych wlewek szczepionki BCG u chorych na TCC nienaciekającego błony mięśniowej pęcherza.

Do dorobku naukowego prof. TheodeReijketrzebazaliczyćtakżedużą liczbę prestiżowych czasopism, w których jest recenzentem (m.in.: Eur Urol, Br J Urol Int, Br J Cancer, Eur J Clin Invest, Int Cancer Technology Transfer Fellowship - WHO, J Urol, Anticancer Ther, Urology, Annals of Oncol).

Nadzwyczaj ważnym fragmentem dorobku naukowego kandydata jest jego dystertacja (PhD thesis) pt. "Measurable effectsofimmunotherapy for superficialbladdercancer", wydana w postaci obszernej książki, w której autor zawarł wyniki własnych, oryginalnych badań na tle znakomicie opisanej, współczesnej wiedzy na temat przedstawiony w tytule.

Prof. TheodeReijke jest od wielu lat wybitnie aktywnym członkiem European Board of Urology (EBU). Przez kilka lat był przewodniczącym EBU Examination Committee. Pragnę podkreślić z satysfakcją i wdzięcznością, że TheodeReijke,wspomagając przed ponad 10 laty nasze starania o oficjalne uznanie egzaminu EBU za narodowy egzamin specjalizacyjny z urologii, przyczynił się istotnie do przekonania władz EBU o zasadności naszych dążeń i tym samym do wprowadzenia tego egzaminu w naszym kraju. Po ponad 10 latach istnienia egzaminu EBU w Polsce liczba specjalistów urologów dysponujących prestiżowym tytułem Fellow of the European Board of Urology (FEBU) wynosi w naszym kraju 330, co stanowi prawie 50% ogólnej liczby polskich specjalistów urologów oraz aż 14% globalnej liczby FEBUs.

Prof. TheodeReijke jest blisko związany z urologią i zurologami w Polsce oraz od długiego czasu współpracuje z Polskim Towarzystwem Urologicznym i z I Zespołem Dydaktyki Kliniki Urologii CMKP. Jest nadzwyczaj oddanym orędownikiem stałego podnoszenia kształcenia podyplomowego w urologii w Polsce i wspomaga nas na tym polu. Wielokrotnie był wykładowcą na kongresach i kursach urologicznych w naszym kraju. W uznaniu jego zasług dla rozwoju urologii nadaliśmy mu przed 4 laty tytuł Członka Honorowego PTU.

Wniosek o mianowanie prof. TheodeReijke na stanowisko profesora wizytującego CMKP, cieszący się pełnym poparciem prof. Jeana JMCH de la Rosette, kierownika Kliniki Urologii AMC, w której TheodeReijke jest zatrudniony,został przyjęty jednomyślnie przez Radę Naukową CMKP na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Pierwszym aktem działalności akademickiej prof. TheodeReijke w Polsce będzie jego aktywny udział w Sesji CMKP poświęconej urologii onkologicznej, która odbędzie się w Warszawie 22 kwietnia 2009 roku. Ponadto, prof. TheodeReijkeodbędziewrokubieżącym kilka wizyt naukowych w CMKP. Podczas każdej z nich będzie brał udział w bieżącej działalności medycznej i dydaktycznej Kliniki Urologii CMKP, a także będzie wykładał dla szerokiego grona urologów.

Andrzej Borówka
kierownik Kliniki Urologii CMKP