Przegląd Urologiczny 2009/1 (53) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2009/1 (53) > Regulamin konkursu przyznawania stypendium...

Regulamin konkursu przyznawania stypendium naukowo-szkoleniowego celem odbycia stażu w ośrodku zagranicznym

 1. Regulamin dotyczy stypendium ufundowanego przez Firmę Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy o sponsoring stażu naukowego zawartej z Polskim Towarzystwem Urologicznym. Wysokość stypendium wynosi 25 tysięcy złotych.
 2. Celem stypendium jest umożliwienie kandydatowi pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym dla realizacji własnego projektu badawczego lub współpraca z zagranicznym ośrodkiem naukowym w prowadzeniu jego prac badawczych.
 3. Wybór kandydata do wyjazdu na stypendium nastąpi w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Główny PTU.
 4. W konkursie mogą uczestniczyć urolodzy lub adepci urologii, członkowie Polskiego Towarzystwa Urologicznego, którzy nie przekroczyli 35 roku życia.
 5. Uczestnik konkursu powinien posiadać biegłą znajomość języka angielskiego.
 6. Kandydat przedstawi Komisji Konkursowej na piśmie następujące dokumenty:
  1. krótki życiorys (CV) z uwzględnieniem dotychczasowej działalności naukowej, pobytów na szkoleniach, stażach naukowych itp.;
  2. spis opublikowanych prac naukowych (punktacja KBN), doniesień zjazdowych oraz wystąpień na kongresach polskich i międzynarodowych;
  3. opinię dotychczasowego przełożonego.
 7. Kandydat może przedstawić Komisji własny lub wspólny projekt badawczy z zagranicznym ośrodkiem naukowym, w którym chce odbyć staż naukowy. Po przedstawieniu z w/w ośrodka zaproszenia do współpracy.
 8. Kandydat może uczestniczyć w konkursie bez przedstawienia własnego projektu badawczego, akceptując propozycję tematu pracy naukowej i pobytu na stażu naukowym w ośrodku wskazanym przez Komisję Konkursową.
 9. Komisja Konkursowa określa czas trwania stypendium, ale nie może być on krótszy niż 6 miesięcy. Zarząd Główny PTU na wniosek wyłonionego Kandydata i Komisji dofinansujestaż naukowy w wysokości nie przekraczającej stypendium przyznanego przez Firmę Abbott.
 10. Rozliczeniem naukowym stypendium są publikacje oraz prezentacja wyników badań na najbliższym po zakończeniu pracy badawczej Kongresie Naukowym PTU.
 11. Stypendysta jest zobowiązany przedstawiać Komisji Konkursowej co 3 miesiące informacje dotyczące realizacji projektu, a na zakończenie pisemne sprawozdanie z odbytego stażu naukowego oraz rozliczenie finansowestypendium i jego dofinansowanie.
 12. Wszelkie spory wynikłe z realizacji stypendium i umowy zawartej przez PTU ze Stypendystą będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku nierozwiązania sporu na tej drodze strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby PTU.