Przegląd Urologiczny 2008/5 (51) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/5 (51) > Urologia potraktowana po macoszemu

Urologia potraktowana po macoszemu

1 lipca br. wprowadzono do rozliczeń kontraktowych między płatnikiem, tj. Narodowym Funduszem Zdrowia, a świadczeniodawcami system Jednorodnych Grup Pacjentów. Już po miesiącu pracy okazało się, że zmiany przyniosły bardzo niekorzystne skutki finansowedlaoddziałów(stacjonarnych i jednego dnia) oraz specjalistycznych poradni urologicznych.

Wstępne szacunki wykazały, że oddziały urologiczne za wykony-wane zabiegi otrzymują o 14 proc. mniej środków niż poprzednio. W Poznaniu jest to aż 20 proc. mniej. Inne oddziały, np. ginekologiczne czy chirurgiczne zostały potraktowane znacznie lepiej - otrzymują obecnie do 30 proc. więcej pieniędzy przy tej samej liczbie zabiegów. Zastrzeżenia urologów wzbudziły nie tylko aktualne wyceny punktowe procedur urologicznych, ale również ich zaszeregowanie w katalogu oraz zastosowanie błędnej nomenklatury (nazewnictwa).

Środowisko lekarzy urologów, zaniepokojone konsekwencjami takiego obrotu spraw, wszczęło wewnętrzne konsultacje. Reaktywowano kolegium ordynatorów - nieformalną grupę, która zajęła się szczegółową analizą katalogu JGP. W jej skład weszli: dr med. Piotr Jarzemski, ordynator Oddziału Urologii Szpitala im. Biziela w Bydgoszczy, dr med. Sławomir Listopadzki, zastępca dr. Jarzemskiego, dr med. Adam Michalski, urolog ze szpitala Św. Rodziny w Poznaniu, dr med. Grzegorz Krzyżanowski, ordy-nator Oddziału Urologicznego w Pabianicach, przewodniczący OIL w Łodzi, a także - niejako z urzędu - prezes PTU, prof. Marek Sosnowski i z konsultant krajowy w dziedzinie urologii, prof. Andrzej Borówka. W trakcie szeregu spotkań, m.in. w Poznaniu, grupa ta przygotowała wspólne stanowisko. Wypunktowano w nim te elementy JGP, które są szczególnie nie do przyjęcia dla urologów.

Znacznie wcześniej, bo jeszcze przed wprowadzeniem katalogu JGP do praktyki, prof. Andrzej Borówka, w imieniu swoim - jako konsultanta krajowego - i całego środowiska lekarzy urologów wystosował list do Jacka Paszkiewicza, prezesa Narodowego Fun-duszu Zdrowia, w którym przedstawił szereg wątpliwości, jakie budziło (i nadal budzi) ujęcie procedur urologicznych w tymże katalogu.

Wątpliwości te dotyczyły:
  • 1. Braku możliwości finansowaniawięcejniżjednejprocedurypodczas jednej hospitalizacji
  • 2. Połączenia w jednym katalogu świadczeń z zakresu urologii dorosłych ze świadczeniami z zakresu urologii dziecięcej
  • 3. Przypisania chirurgii ogólnej dużej liczby specjalistycznych zabiegów urologicznych
  • 4. Braku przesłanek finansowychprzywyceniepunktowej poszczególnych zabiegów
  • 5. Wprowadzenia nowego systemu finansowaniaświadczeń bez odpowiedniego przygotowania lekarzy
  • 6. Pominięcia w katalogu wielu procedur wykonywanych w urologii, m.in. badań obrazowych i badań czynnościowych.

Wszystkie wątpliwości zostały szczegółowo uzasadnione i uzupeł-nione ofertą współpracy. Prezes NFZ nie odpowiedział na ten list, ani na następne, natomiast katalog JGP wszedł w życie powodując wspomniane już konsekwencje. Warto dodać, że oferta współpracy ze strony prof. Borówki zawie-rała nie tylko chęć podjęcia dyskusji, ale również możliwość skorzystania z pewnych narzędzi, którymi dysponuje Polskie Towarzystwo Urologiczne.

Jak wiadomo, w ubiegłym roku PTU zleciło niezależnej agencji specjalistycznej opracowanie analizy kosztowej najczęściej wyko-nywanych procedur urologicznych, w których zostało policzone wszystko - od gazika i strzykawki po pensje lekarzy. NFZ nie skorzystało z tego materiału, obliczeń wartości punktowych poszczególnych procedur dokonano na podstawie tzw. średnich ważonych. Jednak pracownicy Funduszu nie potrafiąpodaćprecyzyjnych podstaw obliczeń. Z porównania rezultatów analizy ze środkami finansowymi,któreobecniepłaciNFZoddziałomurologicznym wynika, że koszty zabiegów są niedoszacowane o 20-30 proc.

Ponadto wiele nieporozumień budzi nomenklatura urologiczna użyta w katalogach JGP. Zawierają one wiele określeń niemeryto-rycznych. Zamiast skorzystać z nazw z polskiego słownictwa me-dycznego, użyto złych albo niezręcznych tłumaczeń z j. angielskiego, np. usunięcie stulejki. Zdaniem PTU nazewnictwo to nie było konsultowane z żadnym polskim urologiem. Prof. Borówka proponował, aby urzędnicy NFZ skorzystali z obszernego katalogu procedur autorstwa urologów praktyków. Opracowanie to wykonano na zlecenie poprzedniego ministra zdrowia prof. Zbigniewa Religi dla Agencji Oceny Technologii Medycznych. NFZ odpowiedział, że nie może skorzystać z tego materiału, bowiem jest on w wersji Word, a NFZ pracuje w Excelu-u (!!!)

Dzięki usilnym staraniom urologów 26 sierpnia br. doszło wreszcie do spotkania przedstawicieli ich środowiska (w tym grupy roboczej) z zespołem urzędników Jacka Grabowskiego, wiceprezesa NFZ. Urolodzy przedstawili wypracowany w trakcie wielu spotkań dokument zawierający "Propozycje zmian w katalogu JGP 2008" (dokument w załączeniu). Negocjacje przebiegały dość gładko. Postulaty urologów były akceptowane przez urzędników, wpro-wadzane do systemu. Negocjatorzy wyszli ze spotkania z przekonaniem, że zostali wysłuchani i załatwieni pozytywnie.

Jednak kilka dni później dowiedzieli się, że większość ich propozycji została odrzucona. Ostatecznie do katalogu wprowadzono kilka postulowanych zmian. Pewne procedury zostały zakwalifikowane do wyższych grup, np. URSL z grupy L16 przeniesiono do L15, dzięki czemu zabieg ten jest wyżej wyceniany. Pełna lista propozycji środowiska oraz efekt rozmów znajduje się w załączonym dokumencie, nie ma potrzeby dodatkowe ich oma-wiania.

Koniecznie trzeba jednak pokreślić, iż najgorzej w nowym katalogu JGP zostały potraktowane poradnie ambulatoryjnej opieki urologicznej i oddziały jednego dnia. W katalogu poradni znalazły się 3 rodzaje porad: kompleksowa (9 pkt.), specjalistyczna (4 pkt.) i recepturowa (1 pkt.). W ramach porady recepturowej lekarz powinien: "zebrać wywiad o reakcji na leki, dokonać analizy leczenia na podstawie własnej wiedzy, doświadczenia i umie-jętności, zaproponować zmianę terapii i ją zaordynować". Wszy-stko to za 7,50 zł (2 euro), bo tyle płaci NFZ za 1 punkt. Z katalogu procedur jednodniowych zniknęło wiele średnich za-biegów endoskopowych na pęcherzu moczowym, np. usunięcie kamienia, ciała obcego, resekcja guza. Inne zabiegi diagnostyczne dróg moczowych nie są zróżnicowane ze względu na ich koszt - 4 rodzaje cystoskopii (sama, z pobraniem wycinka, z sondowaniem, z założeniem JJ) są oszacowane tak samo - na 9 punktów. Zdaniem urologów prowadzących oddziały jednego dnia, zmniej-szenie katalogu ich procedur jest niezrozumiałe i nieopłacalne ze względów ekonomicznych. Marnuje się szansę szybszej, tańszej i profesjonalnej obsługi pacjentów, którzy nie wymagają dłuższej hospitalizacji. Teraz będą oni powiększać kolejki oczekujących na leczenie szpitalne.

Środowisko urologów nie zaprzestaje walki. Konsultant krajowy, porf. Andrzej Borówka zwołał 18 września br. w Łodzi naradę konsultantów wojewódzkich w dziedzinie urologii. Wzięli w udział także przedstawiciele Zarządu PTU, "rada ordynatorów" oraz za-proszeni goście. Podsumowano dotychczasowe działania i powo-łano gremium doradcze, rodzaj sztabu kryzysowego przy konsultancie krajowym w dziedzinie urologii, które nadal będzie negocjować z NFZ. Gremium to będzie wspierać dr Andrzej Ludwicki, kierownik Ośrodka Wspomagania Restrukturyzacji i Pry-watyzacji przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Należy mieć nadzieję, że uporczywe działania wreszcie przyniosą pożądany skutek.

PS. Dziękuję dr Piotrowi Jarzemskiemu za udostępnienie "Propozycji zmian w katalogach JGP" oraz dr Krzysztofowi Partyce za nadesłaną analizę procedur jednego dnia.

PROPOZYCJA ZMIAN W KATALOGU JGP 2008 - wersja po rozmowach z NFZ w dn. 26.08.2008

1. Kolor czerwony - zmiany uzgodnione podczas spotkania 26.08.2008. L01 - ograniczenie grupy do katalogu nowotwory.
L05 - podniesienie wartości grupy do 113 pkt.
Q03 - dopisanie grupy do katalogu urologicznego.
L15 - włączenie do grupy o wartości 80 pkt, procedury URS-L.
L21 - ograniczenie grupy do cystectomi radykalnej z wytworzeniem zastępczego pęcherza lub szczelnego zbiornika na mocz.
L21 - ograniczenie grupy do cystectomi radykalnej z wytworzeniem odprowadzenia moczu.
L26 - podniesienie wartości grupy do 65 pkt.
L31 - ograniczenie grupy do katalogu nowotwory i podniesienie wartości procedury do 125 pkt.
L31a - utworzenie nowej grupy i ograniczenie jej do kategorii choroby nienowotworowe stercza o wartości 70 pkt.
L43 - podniesienie wartości grupy do 70 pkt.
L44 - utworzenie nowej grupy o wartości 35 pkt., utworzonej z wyłączonych procedur z grupy L45.
L45 - dopisanie do grupy procedury o wartości 15 pkt. - przezodbytnicza biopsja stercza - 60.33.
L84 - dopisanie grupy do katalogu urologicznego.

2. Kolor zielony - grupy nie uzgadniane ale warte dopisania do katalogu urologicznego
F42 - dopisanie grupy do katalogu urologicznego
K04 - dopisanie grupy do katalogu urologicznego
K01 - dopisanie grupy do katalogu urologicznego

3. Proponowany podział i wycena procedur laparoskopowych.

Tabela 1
 
Tabela 2
 
Tabela 3
 

Procedury laparoskopowe nie umieszczone w kaltalogu JGP:
2497 - liczba wykonanych operacji laparoskopowych w roku 2007
296 - prostatectomia radykalna
294 - nefrektomia radykalna
84 - częściowe wycięcie nerki z powodu guza.

Tabela 4