Przegląd Urologiczny 2008/4 (50) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/4 (50) > Sprawozdanie sekretarza Walnego Zebrania

Sprawozdanie sekretarza Walnego Zebrania

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Urologicznego podczas 38. Kongresu Naukowego, Wisła 19–21.06.2008 r.

Część I (19 czerwca 2008 r.)
Na wstępie prezes PTU przywitał przybyłych na Walne Zebranie. Przedstawił program zebrania i zaproponował jego akceptację. Nad zaproponowanym programem zebrania odbyło się jawne głosowanie.
Wynikiem jawnego głosowania było jednomyślne przyjęcie zaproponowanego programu Walnego Zebrania.
Prezes PTU zaproponował na prowadzącego Walne Zebranie prof. Wojciecha Pypno. Odbyło się jawne głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie przyjęto tę propozycję.
Prof. Wojciech Pypno na sekretarza Walnego Zebrania zaproponował Romualda Zdrojowego. Propozycję przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Walnego Zebrania zaproponował powołanie 3 komisji skrutacyjnych w składzie:
1. Zbigniew Jarząbek, Roman Szwedowski, Krzysztof Dąbrowski - do przeprowadzenia wyborów na Członków Honorowych PTU.
2. Jakub Dobruch, Andrzej Koziak, Marek Lipiński - do przeprowadzenia wyborów na członków Zarządu Głównego PTU.
3. Wojciech Rogowski, Tomasz Szydełko, Cezary Torz, Bartosz Dybowski - do przeprowadzenia wyborów do Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej PTU.

Wyniki głosowania nad zaproponowanym składem komisji - większością głosów, poza jedną osobą wstrzymującą się w każdym głosowaniu, zaakceptowano przedstawioną propozycję.

W następnym punkcie I części Walnego Zebrania odbył się wybór Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Prowadzący Walne Zebranie zaproponował przedstawienie osób proponowanych do godności Członka Honorowego PTU. Sylwetki osób nominowanych zostały również wcześniej przedstawione w "Przeglądzie Urologicznym".
1. Dr Zofię Salską przedstawił prof. Andrzej Paradysz
2. Prof. Andrzeja Sikorskiego przedstawił prof. Andrzej Borówka
3. Prof. Zbigniewa Wolskiego również prof. Andrzej Borówka.

Prezes PTU zadał pytanie, czy są komentarze z sali dotyczące przedstawionych kandydatur. Przypomniał, że kandydatury te zostały przegłosowane na posiedzeniu Zarządu Głównego PTU.
W sprawie tej odbyło się tajne głosowanie.
Wyniki głosowania:
1. dr Zofia Salska - oddano 161 głosów, w tym 3 nieważne. Wstrzymały się 4, przeciwko było 5, poparło 149 głosujących.
2. prof. Andrzej Sikorski - oddano 161 głosów, w tym 4 nieważne. Wstrzymało się 9, przeciw głosowało 12, poparło 136 głosujących.
3. prof. Zbigniew Wolski: oddano 161 głosów, w tym 3 nieważne. Wstrzymało się od głosowania 18, przeciw głosowało 19, poparło 121 głosujących.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania zaakceptowano i przyjęto 3 kandydatów do godności Członka Honorowego PTU. Następnie prowadzący Walne Zebranie przypomniał nazwiska kolegów, którzy odeszli od nas w ostatnim czasie. Zaapelował także o wspomaganie finansowe Fundacji im. Wojciecha Husiatyńskiego.

Część II (21 czerwca 2008 r.)
Ze względu na brak quorum zebranie odbyło się w drugim terminie. Prowadzący Walne Zebranie ponownie zaapelował o wsparcie finansowe Fundacji im. W. Husiatyńskiego. Uczczono minutą ciszy kolegów, którzy odeszli w ciągu ostatniej kadencji. Byli to: Robert Górecki, Jacek Huk, Wiesław Węglarz, Zbigniew Piasecki, Krzysztof Krupiński.

Sprawozdania członków Zarządu Głównego PTU:
1. Redaktor naczelny "Urologii Polskiej", prof. Marek Sosnowski przedstawił sprawozdanie z działalności tego czasopisma. Sprawozdanie redaktora naczelnego ukazało się w pamiętniku PTU. W swoim sprawozdaniu przedstawił skład Komitetu Naukowego oraz Komitetu Redakcyjnego.

Prof. Marek Sosnowski przedstawił zadania postawione swojej kadencji. Wskazał, że opracowano nowy regulamin ogłaszania prac w "Uro logii Polskiej". Zrezygnowano z niektórych typów prac przysyłanych do Redakcji. Powołano nową Radę Naukową oraz opracowano nową szatę graficzną. Rada Naukowa "Urologii Polskiej" składa się z urologów europejskich i z innych krajów świata. Odby ły się dwa zebrania Komitetu Naukowego. Problem w działalności wydawniczej stanowi mała liczba prac przesyłanych do Redakcji; ten niepokojący trend obserwowany jest w ostatnich dwóch latach.

Redaktor naczelny przedstawił analizę publikacji. W czasie jego kadencji opublikowano 292 prace. Jak już wspomniano, obserwuje się spadek liczby nadsyłanych prac. W latach 2002-204 przysłano 375 prac. Wystosowano apel do autorów prac nagrodzonych o nadsyłanie tych prac do publikacji w "Urologii Polskiej". Czas oczekiwania na publikację wynosi obecnie 4-6 miesięcy.

Dla poprawy punktacji "Urologii Polskiej" wysłano aplikację do bazy Medline. Uzyskano jednak odmowę indeksowania. Wymagania rejestracji w tej bazie obejmują bowiem: konieczność publikowania ponad 100 prac rocznie, 60% publikowanych prac powinno mieć charakter prac oryginalnych, streszczenia prac muszą mieć charakter strukturalny, prace powinny być cytowane w innych indeksowanych czasopismach.

Obecnie w 2008 roku ocena parametryczna przyznana przez KBN "Urologii Polskiej" wynosi 4 punkty, a Index Copernicus - 5,17 punkta. Podpisana została umowa z bazą EPSCO, czekamy na odpowiedź z bazy SCOPUS. Wszystkie artykuły zamieszczone w "Urologii Polskiej" są na stronie internetowej; nie ma artykułów w formacie pdf.

2. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego PTU przedstawił jego przewodniczący prof. Marek Sosnowski. Sprawozdanie jest wydrukowane w pamiętniku Polskie Towarzystwo Urologiczne, bilans kadencji 2004-2008. W kadencji 2004-2008 wybrano 5 członków: Marek Sosnowski, Wojciech Pypno, Krzysztof Szkarłat, Janusz Dembowski, Andrzej Stokłosa.
W trakcie kadencji 2004-2008 rozpatrywano sprawę skargi prof. Andrzeja Gomuły przeciwko prof. Henrykowi Zielińskiemu. Komentarz w tej sprawie przedstawił prezes PTU prof. Andrzej Borówka - sprawa pozostaje nierozstrzygnięta. Wszystkie gremia oficjalne nie znalazły winy prof. Henryka Zielińskiego.

3. Sprawozdanie sekretarza ZG PTU przedstawił Romuald Zdrojowy
Plan sprawozdania:

  • Członkowie PTU
  • Członkowie Honorowi PTU
  • Walne Zebrania PTU
  • Zebrania ZG PTU
  • Kongresy PTU
  • Regionalne posiedzenia i kongresy naukowe PTU
  • Rejestracja oddziałów terenowych
  • Aktualizacja członków PTU w 2005 roku na podstawie ankiet, bieżąco aktualizowana

Członkowie PTU w latach 2004-2008
2004 - 1303 członków
2005 - 1342 członków
2006 - 1371 członków
2007 - 1404 członków
2008 - jak wyżej; w tym brak aktualnych adresów 85 członków;
brak przynależności do oddziałów - 60.

Nowi członkowie PTU
- W latach 2004-2008 przybyło 101 członków PTU

Adepci PTU
Liczba członków SAU - 200

Członkowie Honorowi PTU
- od 2007 roku:
Wiesław Jakubowski
Jan Chojna
Andrzej Kidawa

- od 2006 roku:
Zbigniew Kwias
Walter Artibani
Alberto Rodrigues de Matos-Ferreira

- od 2005 roku:
Imre Romics
Sava Rerocić

- od 2004 roku:
Janusz Antoni Judycki
Mieczysław Fryczkowski
Johan Marien Nijman
Theo M. de Reijke

Walne Zebrania PTU
34. Kongres PTU - Kraków, 24.06.2004 r.
- Członkowie Honorowi PTU
- Wybór nowych władz PTU
- Zmiana redakcji "Urologii Polskiej"

Dnia 24.06.2004 podczas kongresu w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie. Wybrano nowy Zarząd:
prof. dr hab. med. Andrzej Borówka - prezes
prof. dr hab. med. Andrzej Borkowski - 149 głosów
prof. dr hab. med. Józef Matych - 120 głosów
dr hab. med. Romuald Zdrojowy, prof. nadzw. - 117 głosów
prof. dr hab. med. Zbigniew Kwias - 111 głosów
dr med. Artur Antoniewicz - 111 głosów

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali:
dr hab. med. Andrzej Paradysz - 98 głosów
prof. dr hab. med. Henryk Zieliński - 90 głosów
dr med. Mieczysław Gałęzia - 76 głosów

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano:
dr. hab. med. Marka Sosnowskiego - 100 głosów
dr. med. Krzysztofa Szkarłata - 73 głosy
dr. hab. med. Wojciecha Pypno - 68 głosów
dr. med. Andrzeja Stokłosę - 68 głosów
dr. med. Janusza Dembowskiego - 53 głosy

Dnia 24.06.2004 podczas kongresu w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie. Wybrano nowy Zarząd:
prof. dr hab. med. Andrzej Borówka - prezes
prof. dr hab. med. Andrzej Borkowski - 149 głosów
prof. dr hab. med. Józef Matych - 120 głosów
dr hab. med. Romuald Zdrojowy, prof. nadzw. - 117 głosów
prof. dr hab. med. Zbigniew Kwias - 111 głosów
dr med. Artur Antoniewicz - 111 głosów

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali:
dr hab. med. Andrzej Paradysz - 98 głosów
prof. dr hab. med. Henryk Zieliński - 90 głosów
dr med. Mieczysław Gałęzia - 76 głosów

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano:
dr. hab. med. Marka Sosnowskiego - 100 głosów
dr. med. Krzysztofa Szkarłata - 73 głosy
dr. hab. med. Wojciecha Pypno - 68 głosów
dr. med. Andrzeja Stokłosę - 68 głosów
dr. med. Janusza Dembowskiego - 53 głosy

Dnia 26.06.2004 ukonstytuował się nowy Zarząd PTU:
prof. dr hab. med. Andrzej Borówka - prezes
prof. dr hab. med. Zbigniew Kwias - wiceprezes
dr hab. med. Romuald Zdrojowy, prof. nadzw. - sekretarz
dr med. Artur Antoniewicz - skarbnik
prof. dr hab. Andrzej Borkowski - Komitet Naukowy
prof. dr hab. med. Józef Matych - bez przydzielonej funkcji

Nowy Komitet Redakcyjny "Urologii Polskiej":
redaktor naczelny - Marek Sosnowski
sekretarz - Zbigniew Jabłonowski
redakcja - Augustyn Szczawiński
redaktorzy działów
redaktorzy konsultanci
członkowie honorowi Rady Naukowej
Rada Naukowa

Walne Zebrania PTU
35. Kongres PTU - Lublin, 23-25.06.2005 r.
- Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu ZG PTU kadencji 2000-2004 - wynik głosowania:
- za - 177/193 (91,7%)
- wstrzymało się - 13/193 (6,7%)
- przeciw - 3/193 (1,6%)

- Członkowie Honorowi PTU
- Sprawozdanie sekretarza, skarbnika ZG PTU, Głównej Komisji
Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
- Przedstawiono wybór nowych władz oddziałów terenowych
- Przedstawiono wybór nowych władz sekcji PTU:
- SUW - Henryk Zieliński
- SAU - Tomasz Borkowski
- Sekcja Endourologii i ESWL - Marcin Słojewski

- Aktualizacja listy członków PTU
- Rozpoczęto rejestrację oddziałów terenowych w KRS
Walne Zebrania PTU 36. Kongres PTU - Poznań, 22-24.06.2006 r.
- Członkowie Honorowi PTU
- Sprawozdanie sekretarza ZG PTU
- Sprawozdanie z Walnego Zebrania członków PTU
podczas 35. Kongresu PTU w Lublinie
- Aktualizacja listy członków PTU
- Zebrania ZG i Prezydium ZG PTU
- Sprawozdanie Redakcji "Urologii Polskiej"
- Miejsce 37. i 38. Kongresu PTU
- Sprawa rejestracji w KRS oddziałów terenowych PTU
- termin złożenia dokumentów w KRS - 31.03.2006 r.
- Sprawozdanie skarbnika ZG PTU, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
- Wybór prezesa elekta PTU - prof. Marek Sosnowski
- Głosowanie oddzielnie miejsc 37. i 38. Kongresu Naukowego
PTU - wniosek prof. Jerzego Lorenza i Andrzeja Sikorskiego.

W głosowaniu jawnym przegłosowana została propozycja głosowania osobno miejsc kongresowych. Wybrano następujące miejsca 37. i 38. Kongresu PTU: Warszawa w 2007, Wisła w 2008 roku.

Walne Zebrania PTU
37. Kongres PTU - Warszawa, 21-23.06.2007 r.
- Przedstawienie i głosowanie na kandydatów do godności Członków Honorowych PTU
- Sprawozdanie sekretarza, skarbnika ZG PTU, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
- Stanowisko PTU w sprawie protestów w służbie zdrowia, głosowanie i przyjęcie 2 uchwał
- Aktualizacja listy członków PTU
- Zakończenie rejestracji oddziałów terenowych w KRS (poza Oddziałem Krakowskim)

Zebrania ZG PTU:
Posiedzenie ZG PTU - Rudnik k. Grudziądza, 18.09.2004 r.
Posiedzenie ZG PTU - Warszawa, 16.12.2004 r.
Posiedzenie Prezydium ZG PTU - Warszawa, 27.01.2005 r.
Posiedzenie ZG PTU - Warszawa, 4.03.2005 r.
Posiedzenie ZG PTU - Warszawa, 15.04.2005 r.
Posiedzenie Prezydium ZG PTU - Warszawa, 9.06.2005 r.
Posiedzenie ZG PTU - Szklarska Poręba, 29.09.2005 r.
Posiedzenie ZG PTU - Licheń, 17.11.2005 r.
Posiedzenie ZG PTU - Warszawa, 9.12.2005 r.
Posiedzenie ZG PTU - Warszawa, 24.02.2006 r.
Posiedzenie ZG PTU - Warszawa, 11.05.2006 r.
Posiedzenie Zarządu Głównego PTU - Bełchatów, 21.09.2006 r.
Posiedzenie Zarządu Głównego PTU oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie urologii - Warszawa, 4.12.2006 r.
Posiedzenie Zarządu Głównego PTU - Warszawa, 9.02.2007 r.
Posiedzenie konsultantów wojewódzkich - "Rola konsultantów wojewódzkich w kształtowaniu szkolenia podyplomowego w dziedzinie urologii" - Warszawa, 4.04.2007 r.
Posiedzenie ZG PTU - Warszawa, 28.09.2007 r.
Posiedzenie ZG PTU - Warszawa, 16.01.2008 r.
Posiedzenie ZG PTU - Warszawa Jachranka, 8-9.05.2008 r.

Kongresy PTU
34. Kongres PTU - Kraków, 24-26.06.2004 r.
35. Kongres PTU - Lublin, 23-25.06.2005 r.
36. Kongres PTU - Poznań, 22-24.06.2006 r.
37. Kongres PTU - Warszawa, 21-23.06.2007 r.
38. Kongres PTU - Wisła, 19-21.06.2008 r.

Regionalne posiedzenia i kongresy naukowe PTU
- Sekcji Urologów Wojskowych - Rudnik k. Grudziądza, 18.09.2004 r.
- Oddziału Dolnośląskiego i Górnośląskiego PTU "Urosilesiana", 6-7.05.2005 r.
- Sekcji Urologów Wojskowych - Szklarska Poręba, 29.09.2005 r.
- Sekcji Urologów Wojskowych - Bełchatów, 21-23.09.2006 r.
- Oddziału Dolnośląskiego i Górnośląskiego PTU "Urosilesiana" - Kouty n. Desnou, X 2006 r.
- VI Sympozjum Urologii Onkologicznej i III Spotkanie Adeptów Urologii - Bydgoszcz, 4.11.2006 r.
- 5th International Galician Urological Meeting - Kraków, 23-24.11.2006 r.
- Sympozjum "Uroneptunalia" i Sekcji Medycyny Seksualnej
- Gdańsk, 7- 8.12.2007 r.
- Posiedzenie Sekcji Medycyny Seksualnej - Białowieża, I 2007 r.
- "Uroonkologia" - Kazimierz n. Wisłą, IV 2007 r.
- V Katowickie Warsztaty Endoskopowe "Laser zielony w urologii" - Katowice, 1.05.2007 r.
- V Ukrainian-Polish Symposium of Urology- Lwów, Ukraina, 4-6.05.2007 r.
- Oddziału Dolnośląskiego i Górnośląskiego PTU "Urosilesiana"
- Szczyrk, V 2007 r.
- XVIII Sympozjum Naukowe Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego "Powikłania i ograniczenia laparoskopii w urologii" - Wrocław, 11.05.2007 r.
- "Uroonkologia" - Sandomierz, 6-7.06.2008 r.

Rejestracja oddziałów terenowych:
Wszystkie oddziały regionalne poza Oddziałem Krakowskim PTU (dane do dnia 9.05.2008 roku) posiadają rejestracje w Krajowym Rejestrze Sądowniczym

4. Sprawozdanie skarbnika PTU - dr. med. Artura Antoniewicza. Sprawozdanie zostało zamieszczone w pamiętniku Polskie Towarzystwo Urologiczne, bilans kadencji 2004-2008.
Stan finansów wynosi 7 867 952 PLN. Przedstawiono strukturę majątku PTU, stan finansów oddziałów terenowych. Sekcje nie prowadzą działalności finansowej. Składki to zysk ok. 120 tys. PLN. Struktura bilansu:
Biuro Wydawnicze - 1,4 mln PLN zysku
Biuro Kongresowe - 730 tys. PLN zysku
Składki członkowskie wyniosły ok. 780 tys.
Wpływy z umów stowarzyszeniowych wynoszą 3 280 000 PLN. Wynik finansowy w kadencji 2004-2008 to 1 014 191 PLN. Koszty działalności statutowej wynoszą 1 392 318 PLN. Audyt finansowy: niezależny rewident przyjął i zaakceptował bilans. Nie znaleziono żadnej nieprawidłowości. Opracowano instrukcję przekazania władzy PTU, w tym majątku PTU, które nastąpi 30.06.2008 roku w siedzibie PTU przy ul. Łowickiej 19 w Warszawie.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTU przedstawił prof. Andrzej Paradysz.
Odbyły się zebrania organizacyjne, na których dokonano oceny działalności ZG PTU. Trzy kontrole odbyły się w siedzibie PTU. Stwierdzono prawidłową archiwizację danych; nie dopatrzono się nieprawidłowości w działalności Zarządu Głównego PTU. Postawiono wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Odbyło się głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu - oddano 118 głosów, w tym wstrzymujących się - 6, przeciw - 0, reszta głosowała za wnioskiem. Udzielono absolutorium ustępującemu ZG PTU.

6. Wystąpienie ustępującego prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
Wnioski wypływające z ostatnich 2 kadencji:
- Warto działać w Towarzystwie, żeby nie było luki pokoleniowej.
- Ważne jest otoczenie działającej postaci.
- Podziękowanie ustępującemu Zarządowi.

Wybory prezydium ZG PTU Według Statutu PTU nowy prezes przedstawia kandydatury do Zarządu Głównego, a Zarząd Główny PTU przedstawia wszystkie swoje aktywa za 10 dni. Nowy prezes PTU zgłosił 5 kandydatów do Zarządu Głównego PTU:
prof. Zbigniew Wolski prof. Waldemar Różański prof. Tomasz Demkow prof. Andrzej Borkowski prof. Krzysztof Bar Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.

Kandydatury z sali - prof. Andrzej Sikorski zgłosił dr. Artura An toniewicza do Zarządu Głównego. Brak kandydata na sali uniemożliwił głosowanie nad tym wnioskiem.
W skład komisji skrutacyjnej wchodzili: dr Jakub Dobruch, dr Andrzej Koziak, prof. Marek Lipiński.

Kandydatury zgłoszone do Komisji Rewizyjnej:
prof. Andrzej Paradysz
prof. Henryk Zieliński
dr Andrzej Potyka
Kandydatur z sali nie zgłoszono. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.

Kandydatury zgłoszone do Sądu Koleżeńskiego PTU:
- Kandydaci Zarządu Głównego:
prof. Mieczysław Fryczkowski
prof. Zbigniew Kwias
prof. Wojciech Pypno
prof. Andrzej Sikorski
dr Krzysztof Szkarłat - brak kandydata na sali, skreślono kandydaturę

- Zgłoszenia z sali:
prof. Andrzej Borówka zgłosił dr. Sławomira Letkiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie.
prof. Andrzej Sikorski zgłosił Sławomira Dutkiewicza - który wyraził zgodę na kandydowanie.

Propozycje przyszłych miejsc kongresowych, które zostały zgłoszone na posiedzeniu Zarządu Głównego PTU w Jachrance:
- Oddział Łódzki z miejscem kongresu w Poznaniu
- Klinika Urologii UMK z Bydgoszczy w Bydgoszczy

Prof. Andrzej Sikorski wskazał na konieczność organizacji kongresów w różnych miejscach.
Głosowanie:
- Za kongresem w Poznaniu: 3 głosy wstrzymujące się, 55 za wnioskiem.
- Za kongresem w Bydgoszczy: przeciw - 6, wstrzymało się - 3, za - 49.

Wyniki głosowania do Prezydium Zarządu Głównego PTU: Oddano 109 głosów: w tym 2 głosy nieważne, 107 ważnych.
prof. Zbigniew Wolski - 103 głosy popierające
prof. Waldemar Różański - 99 głosów popierających
prof. Tomasz Demkow - 100 głosów popierających
prof. Andrzej Borkowski - 104 głosy popierające
prof. Krzysztof Bar - 89 głosów popierających

Większość kwalifikowana wynosiła 56 głosów. Zgodnie ze Statutem PTU członkiem Zarządu Głównego przez 2 lata jest poprzedni prezes.

Na zakończenie prof. Andrzej Paradysz podziękował Zarządowi Głównemu za organizację kongresu oraz obecnym za udział.