Przegląd Urologiczny 2008/3 (49) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/3 (49) > Niemiecki program stypendialny ciągle aktualny

Niemiecki program stypendialny ciągle aktualny

Niemieckie Towarzystwo Urologiczne (DGU - Deutsche Gesellschaft fur Urologie) dwa lata temu obchodziło jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Należy ono do najstarszych stowarzyszeń zawodowych w Europie i na świecie. Obecnie na czele DGU, liczącego 3500 członków, stoi prof. Reinhold Horsch, kierownik Kliniki Urologii w Offenburgu. Jednym z ważniejszych resortów DGU jest Resort Współpracy Międzynarodowej (Ressort Internationalle Beziehungen), któremu przewodniczy prof. Manfred Wirth - dyrektor Kliniki Urologii w Dreźnie. W jego ramach działa, powołana w 1995 roku, Komisja Zachód-Wschód (West-Ost Kommission der DGU). Posiada ona fundusze przeznaczone na stypendia szkoleniowe dla adeptów i młodych urologów z Europy Środkowej i Wschodniej. Szefem tej komisji jest również prof. Manfred Wirth. Dla poprawienia funkcjonowania Resortu Współpracy Międzynarodowej oraz Komisji Zachód-Wschód została zatrudniona w DGU Daniela Munzenmaier, dzięki której wszelkie formalności stypendialne załatwiane są sprawniej niż w latach ubiegłych. W 2003 roku decyzją prezesa PTU, prof. Andrzeja Borówki zostałem oddelegowany do Komisji Zachód-Wschód Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego celem sprawowania funkcji koordynatora. Zasadniczą sferą mojego działania jest przygotowywanie urologów z naszego kraju do ubiegania się o niemieckie stypendium i przygotowywanie ich do wyjazdów szkoleniowych do ośrodków urologicznych w Niemczech, a także reprezentowanie PTU podczas prac Komisji Zachód-Wschód. Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium oferowanego przez Niemieckie Towarzystwo Urologiczne powinny przesłać do mnie deklarację wyjazdu szkoleniowego (staż 1-3-miesięczny). Dla lekarzy z naszego kraju zarezerwowane są rocznie przynajmniej 2 stypendia. Ostateczna ich liczba zależy od sytuacji finansowej Komisji Zachód-Wschód w danym roku.

W podaniu (deklaracji) muszą znaleźć się następujące zapisy:

 • Adnotacja dotycząca zgody na wyjazd, podpisana przez kierownika kliniki bądź ordynatora oddziału, w którym zatrudniony jest kandydat.
 • Uzasadnienie celu wyjazdu.
 • Dane dotyczące znajomości języków obcych.
 • Szczególne zainteresowania urologiczne i ewentualne osiągnięcia kandydata.

Proces uruchomienia funduszu stypendialnego przez Komisję Zachód-Wschód dla konkretnej osoby trwa kilka miesięcy. Dlatego też, aby uniknąć problemów związanych z organizacją pobytu oraz przepływem środków pieniężnych do konkretnej niemieckiej kliniki, wyjazd należy planować z około rocznym wyprzedzeniem. Wybór osób zakwalifikowanych do ubiegania się o niemieckie stypendium zależy od kolejności wpływania deklaracji (pocztą tradycyjną - decyduje data stempla pocztowego). Termin ich składania upływa z dniem 30 czerwca danego roku. Po zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd szkoleniowy do Niemiec (czas pobytu od 1 do 3 miesięcy) należy przesłać najpóźniej do 30 września danego roku na podany poniżej adres koordynatora komplet dokumentów niezbędnych do przyznania stypendium przez DGU. Po sprawdzeniu dokumentów kandydata pod względem formalnym zostaną one przesłane do Komisji Zachód - Wschód Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego. Odpowiedzi dotyczącej przyznania stypendium należy spodziewać się pod koniec roku, w którym odbywa się rekrutacja.

Fotografia 1
 

Wartość stypendium to 750 euro na miesiąc. Kwota ta pokrywa koszty podróży, ubezpieczenie na wypadek konieczności korzystania z pomocy medycznej w Niemczech, koszty zakwaterowania oraz kieszonkowe. Koszty poniesione przez kandydata refundowane są po jego przyjeździe do konkretnej kliniki. Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o stypendium Komisji Zachód-Wschód Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego:

 • Podanie o stypendium do Komisji Zachód-Wschód Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego (odpowiedni formularz w języku niemieckim otrzyma kandydat po wstępnym zakwalifikowaniu).Warto dołączyć do podania ewentualne zaproszenie lub zgodę na staż kierownika konkretnej niemieckiej kliniki (nie jest to jednak niezbędne, aczkolwiek wskazane).
 • Ksero dyplomu ukończenia studiów medycznych.
 • Ksero prawa wykonywania zawodu.
 • Ksero dyplomu specjalizacyjnego (w przypadku posiadania specjalizacji).
 • Ksero dyplomu potwierdzającego tytuł naukowy (w przypadku posiadania).
 • Opinia konsultanta krajowego lub wojewódzkiego o kandydacie.
 • Ksero paszportu (zalecane) lub dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie o zdanym egzaminie językowym (niemiecki lub angielski).
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia wydane przez specjalistę medycyny pracy.

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki!

Inne dokumenty wymagane przez niektóre ośrodki urologiczne w Niemczech (po otrzymaniu stypendium należy nawiązać indywidualny kontakt z konkretną kliniką i ustalić, które z nich są niezbędne):

1. Ubezpieczenie na wypadek choroby i konieczności korzystania z pomocy medycznej w Niemczech. Polisa pokrywa oczywiście cały okres pobytu stażysty w Niemczech (wymagane zawsze, ale do okazania dopiero na miejscu w danej klinice).

2. Badanie krwi na HBS i anty-HCV (wymagane przez niektóre ośrodki).

Obecnie w związku z akcesją naszego kraju do Unii Europejskiej nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na pracę, wydawane uprzednio przez Konsulat Niemiecki w Warszawie. Wszystkie sprawy z tym związane załatwiane są w Niemczech przez kolegów z DGU. Pozwolenie na pracę w Niemczech w charakterze lekarza asystenta wymagane jest wówczas, jeżeli okres pobytu stypendysty w konkretnej klinice wynosi nieprzerwanie 3 miesiące. Jeśli jest on krótszy lub jest podzielony, wówczas wymóg ten nie obowiązuje. Pozwolenie na pracę załatwiane jest obecnie w odpowiednim urzędzie na terenie Niemiec przez kolegów z DGU.

Warunkiem niezbędnym, który należy spełnić, aby otrzymać stypendium od Komisji Zachód-Wschód, jest wiek kandydata poniżej 40 r.ż. Jak widać, program skierowany jest jedynie do młodych lekarzy, zwłaszcza do osób ze specjalizacją, które mają już sprecyzowane zainteresowania. Ten ostatni wymóg nie jest warunkiem sine qua non uzyskania stypendium (własne doświadczenia). Ponadto preferowane są osoby znające język niemiecki. Dotychczas z oferty DGU skorzystało dwanaście osób z naszego kraju, w tym autor artykułu (2-krotnie: staże w Mannheim i w Heil-bronn). Od czasu, gdy osobiście koordynuję sprawy związane z tym programem, stypendium otrzymało 8 lekarzy:

Fotografia 2
 
 • dr Piotr Kuzaka z Kliniki Urologii CMKP w Warszawie - pobyt w Klinice Urologii w Monachium (prof. Christian Stief),
 • dr Emilia Pawłowska-Krajka z Kliniki Urologii w Gdańsku - staż w Klinice Urologii w Berlinie (prof. Stefan Loening),
 • dr Andrzej Kupilas z Kliniki Urologii w Zabrzu - pobyt w Klinice Urologii w Hamburg/Saar (prof. Michael Stöckle),
 • dr Waldemar Białek z Kliniki Urologii w Lublinie - staż w Klinice Urologii w Berlinie (prof. Stefan Loening),
 • dr Marek Urban z Kliniki Urologii w Lublinie - staż w Klinice Urologii w Berlinie (prof. Stefan Loening),
 • dr Hubert Kuźniar z Oddziału Urologii w Rzeszowie - staż w Klinice Urologii w Berlinie (prof. Stefan Loening),
 • dr Szczepan Pabiś z Oddziału Urologii w Rzeszowie - pobyt w Klinice Urologii w Hamburgu (prof. Hartwig Huland),
 • dr Teresa Gawlik-Jakubczak z Oddziału Urologii w Gdańsku - pobyt w Klinice Urologii w Hamburgu (prof. Margit Fish).

Gorąco zachęcam młodych urologów oraz adeptów do skorzystania z oferty stypendialnej Komisji Zachód-Wschód. Zainteresowanych odsyłam również na stronę internetową Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego: www.urologenportal.de. Dane kontaktowe związane z programem stypendialnym DGU: Koordynator Komisji Zachód-Wschód Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego:

lek. med. Ireneusz Ostrowski
Oddział Urologii Szpitala Specjalistycznego w Puławach
ul. Bema 1
24-100 Puławy
tel.: 081 886 42 91 wew. 267
fax: 081 887 71 32
e-mail: irekostrowski@op.pl