Przegląd Urologiczny 2008/3 (49) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/3 (49) > Profesor Aleksander Sieroń

Profesor Aleksander Sieroń

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, doktor honoris causa Aleksander Sieroń jest profesorem zwyczajnym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Kieruje Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Doktorat honoris causa w dziedzinie nauk medycznych otrzymał w 2005 roku w Narodowym Uniwersytecie Ukrainy w Użgorodzie. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, hipertensjologii oraz balneologii i medycyny fizykalnej. Stworzył i kieruje znanym i uznanym w świecie Ośrodkiem Diagnostyki i Terapii Laserowej Nowotworów, a także Centralną Pracownią Endoskopii i Pracownią Genetyczną Nowotworów. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prorektora ds. nauki Śląskiej Akademii Medycznej. Przewodniczył Zespołowi Konsultantów Wojewódzkich województwa częstochowskiego, będąc jednocześnie konsultantem województwa częstochowskiego ds. chorób wewnętrznych. Obecnie jest konsultantem wojewódzkim województwa śląskiego ds. balneologii i medycyny fizykalnej. Jest autorem 625 pozycji naukowych, w tym 309 publikacji naukowych (56 zagranicznych oraz 28 opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej),36 książek i rozdziałów w monografiach i drukach zwartych(w tym 2 zagranicznych)oraz 289 komunikatów zjazdowych (w tym 134 zagranicznych). Ponadto jest redaktorem 13 monografii,w tym 1 zagranicznej.Do jego osiągnięć naukowych uznanych nie tylko w kraju należy wykazanie przyczyn przeciwbólowego działania laserów i pól magnetycznych, określenie przydatności autofluorescencji w badaniachzmian nowotworowych, określenie przydatności CPK BB w diagnostyce zawałów podwsierdziowych, opisanie pól sieciowych jako czynnika ryzyka choroby wieńcowej, wdrożenie do praktyki klinicznej (w oparciu o wyniki eksperymentalnych badań przedklinicznych i badań klinicznych) laseroterapii nisko energetycznej, magnetoterapii, magnetostymulacji oraz diagnostyki i terapii fotodynamicznej.

Profesor Aleksander Sieroń jest prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej oraz Sekcji Zastosowań Laserów i Pól Magnetycznych w Medycynie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Członkiem Międzyuczelnianej Rady Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Zastosowań Jądrowego Rezonansu Magnetycznego, członkiem Rady Programowej Fizyki Medycznej Uniwersytetu Śląskiego, członkiem Rady Naukowej Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, a także członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.

Wieloletni przewodniczący, a obecnie honorowy prezes Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Katowicach, uprzednio wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jest zastępcą redaktora naczelnego "Wiadomości Lekarskich" i redaktora naczelnego "Rehabilitacji w Praktyce". Jest także członkiem kolegium redakcyjnego "Photodiagnosis and Photodynamic Therapy",członkiem kolegium naukowego "Inżynierii Biomedycznej", członkiem kolegium redakcyjnego "Balneologii Polskiej", członkiem rady redakcyjnej "Postępów Rehabilitacji", członkiem rady naukowej "Lek w Polsce", członkiem rady konsultacyjnej "Gabinetu Prywatnego", członkiem rady redakcyjnej "Przeglądu Flebologicznego" oraz członkiem rady programowej "Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego". Jest recenzentem prac w czasopismach o zasięgu światowym, takich jak: "Bioelectromagnetics" oraz "Photodiagnosis and Photodynamic Therapy"i"Journal of Photochemistry and Photodiagnosis. B: Biology".

16 listopada 2006 roku został członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej Platformy Medycyny Fotodynamicznej, której ukonstytuowanie się nastąpiło we Włoszech, w Padwie. Komitet składa się z sześciu profesorów zajmujących się kliniczną aplikacją metod fotodynamicznych oraz sześciu profesorów zajmujących się badaniami podstawowymi. Profesor jest jedynym naukowcem z tzw. krajów nowej Europy. Cele platformy to aplikacja środków unijnych dla celów badań poświęconych diagnostyce i terapii fotodynamicznej, edukacja lekarzy oraz szeroko pojęte zapoznanie się społeczności lekarskiej z tą tematyką.

Jest promotorem 29 doktoratów, w tym 22 zakończonych uzyskaniem stopnia doktora, a także opiekunem 1 przewodu habilitacyjnego. Współpracuje naukowo z Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, USA; Uniwersytetem w Użgorodzie, Ukraina; Wydziałem Medycznym Uniwersytetu w Padwie; Uniwersytetem w Aberdeen, Szkocja; Uniwersytetem Śląskim; Politechniką Śląską; Politechniką Poznańską; Akademią Medyczną w Poznaniu; Uniwersytetem Warszawskim; Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Częstochowie; Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu; Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych w Bytomiu; Wyższą Szkołą Ekonomii i Administracji w Bytomiu oraz Centrum Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Przebywał na zagranicznych stażach naukowych i szkoleniowych między innymi w: Harvard Medical School, Boston (USA); Mayo Clinic, Rochester (USA); British Columbia Cancer Agency, Vancouver (Kanada); Sheba Medical Center oraz Uniwersytet Bar-I-Lan (Izrael); Universitaatische Kardiologische Klinik, Aachen (Niemcy); Fox Chase Cancer Center, Philadelphia (USA); Dept. of Continuing Education, Baptist University - Lam Woo, Hongkong (Chiny). Był także profesorem wizytującym w Fox Chase Cancer Center, Philadelphia (USA).

Profesor Aleksander Sieroń jest Kawalerem Medalu "Gloria Medicinae", przyznawanemu tylko dziesięciu lekarzom z Polski i świata raz w roku. Jest również Kawalerem Medalu Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dydaktyczne. Został uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie Odznaką "Bene Meritus" oraz "Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego".

Za zasługi dla Śląskiej Akademii Medycznej uzyskał "Medal 50-lecia Akademii".

Od pięciu lat jest członkiem Kapituły Stypendiów Polityki "Zostańcie z Nami" dla młodych naukowców. W dniu 6 marca 2006 roku uzyskał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bytomia. Otrzymał także wiele nagród za działalność naukową, w tym: Nagrodę Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe w 2004 roku, Platynowy Laur "Ambasador Spraw Polskich" Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji, Katowice 2005, a także tytuł "Ambasador Nauki Polskiej" wraz ze złotym medalem Światowej Fundacji Zdrowie Rozum Serce w 2006 roku. Złoty medal dla aparatu Viofor JPS - System Light na Międzynarodowej Wystawie i Konkursie Produktów Innowacyjnych "Concours Lepine", Paryż 2005; złoty medal dla aparatu VIOFOR JPS LIGHT - System terapeutycznego współdziałania światła i pola magnetycznego Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Eureka 2005; srebrny medal dla aparatu Viofor JPS - System Clinic na Międzynarodowym Salonie Wynalazczości, Genewa 2005; srebrny medal dla aparatu Viofor JPS - System Laser na Międzynarodowej Wystawie i Konkursie Produktów Innowacyjnych "Concours Lepine", Paryż 2005; Special Award of Croatian Association of Inventors (Medal INOVA) na wystawie Croatian Inventors Exhibition, Zagrzeb 2001; Medaille d?Or avec Mention na wystawie "Brusseles Eureka 2001", Bruksela 2001; Puchar Włoskiej Izby Własności Intelektualnej na wystawie "Brusseles Eureka 2001", Bruksela 2001; Grand Prix i złoty medal z wyróżnieniem na Światowej Wystawie Innowacyjności "INOVA", Bruksela 2007, a także wiele innych.

Profesor Aleksander Sieroń wygłosi w pierwszym dniu 38. Kongresu PTU wykład programowy na temat zastosowania laserów w medycynie.