Przegląd Urologiczny 2008/1 (47) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/1 (47) > Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

J Urol 2006; 175:1691-1694

Ocena porównawcza adenomektomii laparoskopowej wykonywanej z dostępu przedotrzewnowego i klasycznego, operacyjnego wyłuszczenia gruczolaka stercza

Laparoscopic versus open simple prostatectomy: A comparative study

Baumert H, Ballaro A, Dugardin F and Kaisary AV
Fundation Hopital Saint Joseph, Paris, France and Royal Free Hospital, London, United Kingdom

Autorzy opracowania podjęli się porównawczej oceny dwóch technik: adenomektomii laparoskopowej oraz standardowego operacyj nego wyłuszczenia gruczolaka stercza. Od marca 2002 do marca 2005 roku przeprowadzono 30 kolejnych laparoskopowych i otwar tych adenomektomii u mężczyzn z objawową przeszkodą podpęcherzową i objętością stercza przewyższającą 80 cm3, określoną metodą ultrasonografii przezodbytnicznej (TRUS). Zabiegi wykonywał jeden doświadczony urolog w technice otwartej adenomektomii i z doświadczeniem w laparoskopii, chociaż zabiegi laparoskopowej adenomektomii ujęte w badaniu były jego pierw szymi.
U wszystkich chorych objętych badaniem w okresie przedoperacyjnym jak i w 3 miesiącu obserwacji dokonano oznaczenia I-PSS oraz tempa maksymalnego przepływu cewkowego, objętości stercza, wagi preparatu po zabiegu, czasu operacji, utraty krwi, wskaźnika transfuzji, czasu utrzymania cewnika Foleya po zabiegu, konieczności płukania pęcherza moczowego i czasu hospitalizacji. Dane te porównywano z retrospektywnymi danymi z 30 ostatnich adenomektomii otwartych przeprowadzonych od stycznia 2001 do marca 2002.
W obu grupach cewnik Foleya był usuwany po uzyskaniu normalizacji koloru moczu. Chorych wypisywano ze szpitala po usunięciu cewnika. Wskazaniem do transfuzji krwi była wartość hemoglobiny poniżej 8 mg/dl lub objawowa niedokrwistość. Operacje laparoskopowe przeprowadzono dwiema technikami. Pierwszych 17 zabiegów analogicznie do sposobu Millina, natomiast pozostałe przezpęcherzowo. Wszystkie zabiegi otwarte wykonywano wyłącznie z dostępu przezpęcherzowego.
Nie wykazano różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do wieku chorych, BMI (ang. body mass index) i przedoperacyjnej wielkości stercza. Średnia całkowita utrata krwi, czas płukania pęcherza, utrzymania cewnika i czas hospitalizacji były istotnie niższe w grupie chorych operowanych techniką laparoskopową. Sześciu chorych po operacji laparoskopowej wymagało zastosowania drenażu płuczącego pęcherza moczowego. W grupie leczonych laparoskopowo stwierdzono średnią poprawę punktacji IPSS z 22,4 do 5,7, a tempa przepływu cewkowego z 8,1 ml/sek. do 24,6 ml/sek. Wynik badania histopatologicznego w obu grupach potwierdził łagodny rozrost stercza. Spośród powikłań występujących w grupie laparoskopowej autorzy opracowania wymieniają: krwiak w powłokach u chorego poddanego wcześniej operacjom "brzusznym", konieczność ustalenia powtórnego cewnika w pęcherzu moczowym u dwóch chorych, u jednego chorego umiarkowanego stopnia wysiłkowe nietrzymanie moczu, zwężenie szyi pęcherza moczowego u jednego chorego, zakażenie skóry w miejscach wkłu cia trokarów u jednego chorego oraz w jednym przypadku masywny krwiomocz i gorączka. W grupie poddanej klasycznej operacji gruczolaka stercza, transfuzję przeprowadzono u 5 mężczyzn, u jednego wystąpiło nietrzymanie moczu, w jednym przypadku zaistniała konieczność powtórnej interwencji chirurgicznej. Nabywanie doświadczenia w technice laparoskopowej prowadzi do stosowania minimalnie inwazyjnego dostępu w odniesieniu do przeważającej większości zabiegów urologicznych. Wyłuszczenie gruczolaka stercza metodą laparoskopii jest techniką skuteczną i bezpieczną.

Oprac. dr Marcin Gałęski (PAM)

BJU Int vol. 2007; 100/nr 1(july):94-99

Okołooperacyjne powikłania po enukleacji gruczołu krokowego laserem holmowym: doświadczenia własne na podstawie pierwszych 280 przypadków

Peri-operative complications of holmium laser enucleation of the prostate: experience in the first 280 patients, and a review of literature

Hemendra N Shah, Amol P Mahajan, Sunil S Hege and Manish B. Bansai Departament of Urology, R.G. Stone Urological Research Institute, Mumbai, Maharashtra, India

Opracowanie zawiera ocenę prospektywną powikłań występujących u 280 chorych poddanych enukleacji gruczołu krokowego (HoLEP).
HoLEP przeprowadzono całkowicie u 268 (95,7%) mężczyzn; ośmiu wymagało konwersji do przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP), przede wszystkim w początkowej fazie wdrażania techniki. Morcelator i laser uległy uszkodzeniu podczas dwóch zabiegów. Transfuzji krwi wymagał jeden chory. Spośród innych istotnych powikłań leczenia chirurgicznego BPH metodą HoLEP autorzy wymieniają: uszkodzenie błony śluzowej pęcherza moczowego (3,9%), przebicie torebki stercza (9,6%), uszkodzenie ujścia moczowodu (2,1%). Przejściowe nietrzymanie moczu wystąpiło w 10,7% przypadków. Powtórnego wprowadzenia cewnika do pęcherza moczowego wymagało 3,9% mężczyzn. Zakażenie układu moczowego wystąpiło u 3,2%, zapalenie najądrza u 0,7%, zwężenie ujścia zewnętrznego cewki moczowej u 2,5%, zwężenie cewki moczowej w części opuszkowej u 2,1%, a zwężenie szyi pęcherza moczowego u 0,35%. U jednego chorego (0,35%) w przebiegu pooperacyjnym rozwinął się zawał mięśnia sercowego. Autorzy opracowania uważają, że HoLEP jest bezpieczną i skuteczną metodą endoskopowego wyłuszczania gruczolaka stercza u chorych z przeszkodą podpęcherzową w przebiegu BPH. Wyniki uzyskane przez autorów artykułu wydają się porównywalne z tymi, które zostały opublikowane wcześniej przez inne zespoły.

Oprac. dr Paweł Olejniczak (ŚCO)