Przegląd Urologiczny 2007/6 (46) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2007/6 (46) > Pięć lat CME-CPD w Polsce

Pięć lat CME-CPD w Polsce

Mimo że zbliża się już koniec roku 2007, w CME-CPD dopiero (nieco spóźnione) podsumowanie roku 2006 oraz podsumowanie pięciu lat funkcjonowania systemu punktacji kredytowej w Polsce. Każdy uczestnik, który zgromadził w roku 2006 punkty za udział w aktywnościach naukowych, otrzyma raport wydany przez Biuro EU-ACME w Holandii oraz dyplom przygotowany przez Biuro CME-CPD PTU. Ponadto osoby, które uczestniczyły aktywnie w systemie od początku jego istnienia w Polsce i uzyskały wymaganą (lub nawet większą) liczbę punktów zgodnie z zaleceniem European Board of Urology, otrzymają specjalne wyróżnienie. Pięć lat to okres rozliczeniowy ustalony przez EBU.

Raporty roczne 2006

W roku 2006 spośród 368 osób należących do CME-CPD aktywnych uczestników, czyli takich, którzy uzyskali punkty kredytowe, było 356. Analiza raportów za rok 2006 wykazuje, że najwięcej osób (67,4%) uzyskało punkty w przedziale od 21 do 100. Drugą co do wielkości grupę (20,5%) stanowią osoby, które uzyskały od 1 do 20 punktów. Trzecia pod względem liczebności grupa (8,4%) to osoby, które zgromadziły od 101 do 200 punktów. Z porównania tych danych z danymi z lat ubiegłych widać, że podobna tendencja utrzymywała się na przestrzeni 5 lat. Gratulacje należą się 13 liderom, którzy uzyskali w roku 2006 ponad 200 punktów (tab. 1)!

Bilans 5-letni

W ciągu pięciu lat w systemie CME-CPD zaszło wiele zmian. Siedziba biura CME-CPD została przeniesiona z Rotterdamu do Arnhem, kilkakrotnie zmieniały się osoby administrujące systemem w Holandii, zmieniały się karty CME-CPD, zmieniła się nazwa systemu z CME-CPD na EU-ACME, zmieniały się zalecenia dotyczące liczby uzyskiwanych punktów, zmieniła się strona internetowa, na której można sprawdzać swój bilans punktów. Zmiany te świadczą o tym, że system cały czas się rozwija, a jego administratorzy szukają coraz lepszych rozwiązań dla jego funkcjonowania. Przez cały ten czas niezmienny pozostał fakt, że funkcjonowanie systemu jest możliwe tylko przy sprawnym współdziałaniu organizatorów akredytowanych imprez, uczestników systemu CME-CPD oraz Biura CME-CPD i Biura EU-ACME.

Tabela 1
Liczba (odsetki) aktywnych polskich uczestników CME-CPD w poszczególnych „kategoriach punktowych” w latach 2002-2006

W roku 2002 do systemu CME-CPD przystąpiło 228 osób - specjalistów urologów. Spośród nich 189 pozostało w systemie przez pięć kolejnych lat. Najwięcej, 80 osób, uzyskało w latach 2002-2006 punkty w przedziale od 101 do 200. Drugie miejsce zajmuje grupa 30 osób, które zgromadziły od 201 do 300 punktów. Do grupy liderów należy zaliczyć niewątpliwie 48 osób, które uzyskały ponad 300 punktów. Z systemu wyrejestrowane zostały osoby, które nie opłacały składki członkowskiej PTU, które nie uzyskiwały żadnych punktów w ciągu dwóch kolejnych lat lub z powodu zdarzeń losowych.

Tabela 2
Liczba aktywnych uczestników CME-CPD w latach 2002-2006
Rycina 1
Odsetki nieaktywnych uczestników CME-CPD w latach 2002-2006
Rycina 2
Liczba akredytowanych imprez w latach 2002-2006

Zalecenia EBU dotyczące gromadzenia punktów w ciągu pięciu lat zmieniały się. Ostatecznie, od roku 2004 według EBU uczestnicy systemu punktacji kredytowej powinni uzyskać w ciągu pięciu lat 300 punktów, w tym 250 punktów CME (w kategorii 1 i 2) oraz 50 punktów CPD (w kategorii 3, 4 i 5). Punkty CME można uzyskać uczestnicząc w akredytowanych imprezach naukowych (kongresy, konferencje, kursy, warsztaty, sympozja itp.), a punkty CPD za własną aktywność naukową, np. za wykłady, prezentacje, publikację artykułu, książki lub rozdziału w książce, a także za udział w radach naukowych, komitetach organizacyjnych i naukowych. Analiza liczby punktów uzyskanych przez uczestników CME-CPD w ciągu pięciu lat wykazuje, że znacznie częściej gromadzone były punkty CME niż CPD. Może to być związane z tym, że punkty CME są w dużej części naliczane automatycznie, natomiast aktywności zaliczane do CPD wymagają zgłoszenia tego faktu do Biura CME-CPD przez autora/wykładowcę. W latach 2002- -2006, 48 uczestników systemu uzyskało 300 (i więcej) punktów kredytowych. Trzydziestu spośród nich spełniło zalecenia EBU lub znacznie je przekroczyło. Właśnie te osoby otrzymają specjalne dyplomy wyróżniające ich pięcioletnią nadzwyczajną aktywność naukową.

Tabela 3
Liczba polskich uczestników CME-CPD i liczba punktów uzyskanych przez nich w pięcioleciu 2002-2006

Uczestnicy CME-CPD, którzy uzyskali ponad 1300 punktów w ciągu 5 lat:

Prof. Andrzej Borówka
Prof. Romuald Zdrojowy
Prof. Zbigniew Wolski
Dr med. Piotr Chłosta
Dr med. Artur Antoniewicz
Prof. Sławomir Dutkiewicz
Prof. Andrzej Sikorski

Rok 2007 był już szóstym rokiem funkcjonowania CME-CPD (EU-ACME), ale na jego podsumowanie przyjdzie czas dopiero w nowym roku. Dokumenty dotyczące aktywności w roku 2007 uczestnicy powinni przysłać do Biura CME-CPD PTU najpóźniej do 20 stycznia 2008.