Przegląd Urologiczny 2007/1 (41) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2007/1 (41) > Zjawiska patofizjologiczne występujące podczas...

Zjawiska patofizjologiczne występujące podczas operacji laparoskopowych

Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
I zespół Dydaktyki Urologicznej - Oddział Urologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
kierownik kliniki i ordynator oddziału: prof. dr n. med. Andrzej Borówka

Rozwój technik endoskopowych i wzrastająca liczba wykonywanych operacji laparoskopowych wskazują na potrzebę zrozumienia zarówno przez urologów, jak i przez anestezjologów zjawisk fizjologicznych, które zachodzą podczas laparoskopii. Techniki laparoskopowe wykorzystywane są już nie tylko do celów diagnostycznych, ale przede wszystkim do celów leczniczych (np. nefrektomia radykalna) i rekonstrukcyjnych (np. pieloplastyka). Ze względu na ich mało inwazyjny charakter są alternatywą operacji klasycznych atrakcyjną dla chorych i dla urologów. Znajomość fizjologicznych następstw długotrwałego utrzymywania odmy wewnątrz- lub pozaotrzewnowej umożliwia zmniejszenie ryzyka okołooperacyjnego oraz zwiększenie korzyści, które płyną z wykorzystania tej techniki operowania, również w urologii.

W celu wytworzenia przestrzeni roboczej, w obrębie której wykonuje się operacje laparoskopowe, do jamy otrzewnej wtłacza się gaz. W tym celu można stosować różne gazy, np.: dwutlenek węgla (CO2), argon, podtlenek azotu, hel [1]. Najczęściej stosuje się pierwszy z wymienionych. Jest on tani, łatwo dostępny, szybko ulega dyfuzji i reabsorpcji oraz wydaleniu z organizmu przez płuca [2]. Dzięki temu ryzyko zatoru powietrznego, który jest następstwem wtłoczenia gazu bezpośrednio do światła naczyń krwionośnych, jest niewielkie.

Dwutlenek węgla pobudza czynność układu krążenia, przyczyniając się do zwiększenia kurczliwości i częstości skurczów serca, jeśli ciśnienie panujące w obrębie jamy brzusznej nie przekracza 20 mm Hg. W niektórych sytuacjach, np. u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), może dojść do nadmiernej kumulacji CO2, co skutkuje wzrostem ciśnienia tętniczego, częstości serca, narastaniem kwasicy i zaburzeniami rytmu serca [3]. Dlatego sugeruje się, aby podczas operacji laparoskopowych utrzymywać saturację hemoglobiny powyżej 93%, a ciśnienie parcjalne CO2 poniżej 45 mm Hg [1].

Podtlenek azotu wywiera słabszy wpływ na czynność układu krążenia niż CO2, ale niesie ze sobą ryzyko eksplozji podczas stosowania urządzeń koagulujących [4, 5]. Hel, podobnie jak podtlenek azotu, nie wywiera istotnego wpływu na czynność układu krążenia, nie drażni otrzewnej i jest bezpieczny u chorych na POChP [6]. Niestety, jego stosowanie wiąże się z istotnym ryzykiem zatoru powietrznego i jest niezwykle drogie.

Do wytworzenia odmy próbowano wykorzystać inne gazy, jak powietrze atmosferyczne lub tlen, ale zaniechano ich użycia z powodu znacznego ryzyka zdarzeń niepożądanych, związanego z ich stosowaniem. Posługiwano się również gazami szlachetnymi, jednak wysoka cena uniemożliwiła ich szersze zastosowanie.

Odpowiednie ciśnienie gazu w jamie otrzewnej lub w przestrzeni zaotrzewnowej utrzymywane jest przez aparaturę pompującą (insuflator) i ulega niewielkim wahaniom. Prawidłowo działający insuflator uniemożliwia wystąpienie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia. Przypadkowy spadek ciśnienia w czasie operacji widać wyraźnie w polu operacyjnym, jest też sygnalizowany przez insuflator. Przejściowe zwiększenie ciśnienia śródbrzusznego, nieprzekraczające jednak 20 mm Hg, stosuje się niekiedy w celu czasowego ograniczenia krwawienia w polu operacyjnym. Po dokonaniu hemostazy ciśnienie zmniejsza się do zadanego pierwotnie poziomu. Zużycie gazu w czasie operacji zależy od szczelności portów wokół trokarów i czasu jej trwania oraz ciśnienia wewnątrzbrzusznego utrzymywanego w czasie operacji.

Niezależnie od wyboru gazu, wzrost ciśnienia śródbrzusznego wywołany insuflacją jamy otrzewnej powoduje niepożądane zmiany hemodynamiczne. Wpływ na czynność układu krążenia, oddechowego oraz moczowego i inne skutki zostały dobrze przebadane.

Powrót żylny do serca uzależniony jest od ciśnienia panującego w obrębie prawego przedsionka serca, które stanowi między innymi wyraz stopnia nawodnienia chorego [7]. Jeśli wartość ciśnienia śródbrzusznego nie przekracza 15-20 mm Hg, to powrót żylny u chorego dobrze nawodnionego nie ulega istotnej zmianie lub wręcz wzrasta. Przeciwnie, u chorych odwodnionych oraz u wszystkich chorych, u których ciśnienie panujące w obrębie jamy brzusznej przekracza 15-20 mm Hg, powrót żylny maleje. Utrudniony przepływ krwi przez naczynia żylne sprzyja zakrzepicy żył kończyn dolnych, powikłaniu, które - ogólnie biorąc - rzadko obserwuje się u chorych poddanych operacjom laparoskopowym [8].

Ułożenie chorego również wywiera istotny wpływ na czynność układu krążenia. Uniesienie górnej połowy ciała prowadzi do zwiększenia częstości serca i oporu obwodowego oraz zmniejszenia ciśnienia tętniczego i pojemności minutowej serca. Przeciwne zjawiska obserwuje się, jeśli chory ułożony jest w pozycji Trendelenburga. Dlatego ułożenie w tej pozycji wywiera korzystny wpływ u chorych poddanych operacjom laparoskopowym.

Hiperkapnia, podrażnienie otrzewnej oraz zator powietrzny mogą wywołać zaburzenia rytmu serca, które stanowią objaw wskazujący na możliwość istnienia takiej sytuacji [2]. Zwiększenie ciśnienia śródbrzusznego ogranicza ruchomość przepony, prowadząc tym samym do zmniejszenia pojemności czynnościowej płuc [2]. Podobne zjawisko obserwuje się u operowanych w pozycji Trendelenburga.

Jednym z najgroźniejszych powikłań laparo- i retroperitoneoskopii jest masywny zator gazowy tętnic płucnych. Zator spowodowany przez znikomą objętość gazu ustępuje samoistnie i nie wiąże się z powstaniem istotnych objawów klinicznych. Zator masywny objawia się początkowo zwiększeniem częstości i zaburzeniami rytmu serca. Później pojawiają się bradykardia i sinica, a ostatecznie zatrzymanie akcji serca. W razie wystąpienia takiego zatoru należy zatrzymać insuflację gazu i ułożyć chorego na lewym boku z obniżoną górną połową ciała. Należy także utrzymać mechaniczną wentylację płuc i próbować aspirować powietrze przez cewnik wprowadzony do dużych naczyń żylnych [9].

Wpływ zwiększonego ciśnienia śródbrzusznego na czynność nerek został dobrze udokumentowany. Oliguria, którą obserwuje się podczas operacji laparoskopowych, jest następstwem uciśnięcia miąższu nerkowego i naczyń żylnych odprowadzających krew z nerek [10]. Należy przy tym podkreślić, że obserwowane podczas operacji laparoskopowych zmiany dotyczące nerki nie wywołują trwałego uszkodzenia jej miąższu [11].

Wprowadzenie cewnika moczowodowego i/lub stosowanie amin katecholowych oraz obfitego nawodnienia nie zapobiega wystąpieniu oligurii, co świadczy, że jej powodem jest zwiększenie ciśnienia wewnątrzotrzewnowego oddziałującego na miąższ nerkowy, a nie uciśnięcie górnych dróg moczowych. Potwierdzeniem takiego mechanizmu powstania skąpomoczu jest spostrzeżenie, że nie obserwuje się go podczas operacji, w których przestrzeń robocza w obrębie jamy brzusznej zapewnia uniesienie mechaniczne przedniej ściany brzucha za pomocą tzw. windy laparoskopowej bez insuflacji jamy otrzewnej [12]. Niekorzystny wpływ ciśnienia śródbrzusznego na czynność nerki można ograniczyć ogrzewając wtłaczany gaz. Wiąże się to z rozszerzającym wpływem ciepła na naczynia nerkowe [1].

Oprócz nerki, ograniczeniem przepływu krwi są dotknięte inne narządy jamy brzusznej [13]. Zjawisko to sprzyja wystąpieniu zakrzepicy naczyń krezkowych. Niemniej, niedrożność porażenna jelit, obserwowana nierzadko po operacjach otwartych w obrębie jamy otrzewnej, występuje po operacjach laparoskopowych wyjątkowo [14]. Mechanizmy, które leżą u podstaw tego zjawiska, nie zostały dotychczas w pełni poznane. Nasilenie reakcji katabolicznych w wątrobie oraz immunosupresyjnych po operacjach laparoskopowych jest znacznie mniejsze niż po klasycznych operacjach otwartych [15]. Jest możliwe, że stanowi to istotny czynnik sprzyjający szybszej rekonwalescencji chorych.

Interesujące jest, że insuflacja przestrzeni zaotrzewnowej może prowadzić do większej absorpcji CO2 niż insuflacja jamy otrzewnej [16]. Retroperitoneoskopia wpływa podobnie na czynność układu krążenia, oddechowego i moczowego jak laparoskopia [17, 18].

Podczas operacji endoskopowych próg ciśnienia wtłaczanego gazu ustalany jest najczęściej na 15 mmHg. U chorych, u których oliguria może stanowić istotny problem kliniczny, próg ten można obniżyć do 10 mmHg. Niektórzy, chcąc ograniczyć krwawienie z naczyń żylnych, stosują ciśnienie 20 mmHg. Niemniej, zwiększanie ciśnienia powyżej 15 mmHg nie zwiększa w sposób istotny przestrzeni roboczej.

Piśmiennictwo:

 1. Dunn MD, McDougall EM: Renal physiology. Laparoscopic considerations. Urol Clin N Am 2000; 27: 609-614.
 2. Wolf JS, Stoller ML: The physiology of laparoscopy: Basic principles, complications and other considerations. J Urol 1994;152: 294-302.
 3. Puri GD, Singh H: Ventilatory effects of laparoscopy under general anaesthesia. Br J Anaesth 1992; 68: 211-213.
 4. Sharp JR, Pierson WP, Brady CE 3rd: Comparison of CO2- and N2O-induced discomfort during peritoneoscopy under local anesthesia. Gastroenterology 1982; 82: 453-456.
 5. El-Kady AA, Abd-El-Razek M: Intraperitoneal explosion during female sterilization of laparoscopic electrocoagulator: A case report. Int J Gynaecol Obstet 1976; 14: 437-438.
 6. Wolf JS, Clayman RV, McDougall EM i inni: Carbon dioxide and helium insufflation during laparoscopic radical nephrectomy in a patient with severe pulmonary disease. J Urol 1996; 155: 20-21.
 7. Kashtan J, Green JF, Parsons EQ, Holcroft JW: Hemodynamic effects of increased abdominal pressure. J Surg Res 1981; 30: 249-255.
 8. Jorgensen JO, Hanel K, Lalak NJ i inni: Thromboembolic complications of laparoscopic cholecystectomy. Br Med J 1993; 306: 518-519.
 9. Sharma KC, Kabinoff G, Ducheine Y, Tierney J, Brandstetter RD: Laparoscopic surgery and its potential for medical complications. Heart Lung 1997; 26: 52-67.
 10. Razvi HA, Fields D, Vargas JC i inni: Oliguria during laparoscopic surgery: Evidence for direct renal parenchymal compression as an etiologic factor. J Endourol 1996; 10: 1-4.
 11. Cisek LJ, Gobet RM, Peters CA: Pneumoperitoneum produces reversible renal dysfunction in animals with normal and chronically reduced renal function. J Endourol 1998; 12: 95-100.
 12. Miki Y, Iwase K, Kamiike W i inni: Laparoscopic cholecystectomy and time-course changes in renal function. The effect of the retraction method on renal function. Surg Endosc 1997; 11: 838-841.
 13. Caldwell CB, Ricotta JJ: Changes in visceral blood flow with elevated intra-abdominal pressure. J Surg Res 1987; 43: 14-20.
 14. Sezeur A, Benoit J, LeClerc P i inni: Elective cholecystectomy by celioscopy versus subcostal approach cholecystectomy. Comparative study of postoperative pain and discomfort. Gastroenterol Clin Biol 1993; 17: 833-838.
 15. Karayiannakis AJ, Makri GG, Mantzioka A i inni: Systemic stress response after laparoscopic or open cholecystectomy: A randomized trial. Br J Surg 1997; 84: 467-471.
 16. Wolf JS, Monk TG, McDougall EM i inni: The extraperitoneal approach and subcutaneous emphysema are associated with greater absorption of carbon dioxide during laparoscopic renal surgery. J Urol 1995; 154: 959-963.
 17. McDougall EM, Monk TG, Wolf JS i inni: The effect of prolonged pneumoperitoneum on renal function in an animal model. J Am Coll Surg 1996; 182: 317-328.
 18. 1.Chiu AW, Chang LS, Birkett DH I inni: The impact of pneumoperitoneum, pneumoretroperitoneum, and gasless laparoscopy on systemic and renal hemodynamics. J Am Coll Surg 1995; 181: 395-406.