Przegląd Urologiczny 2004/4 (26) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/4 (26) > Rak nerki

Rak nerki

Historia naturalna przypadkowo wykrytych, niewielkich guzów nerek

Cancer 2004;100;738-745

The Natural History of Incidentally Detected Small Renal Masses

Volpe A, Panzarella T, Rendon RA, Haider MA, Kondylis FI, Jewett MAS

Wzrastająca dostępność badań obrazowych wykonywanych z powodów innych niż urologiczne umożliwia coraz częstsze, przypadkowe wykrycie raka nerkowokomórkowego (RCC). Spostrzeżenia klinicystów w odniesieniu do tej grupy chorych wskazują na korzystniejszy przebieg i rokowanie po leczeniu. Do końca niewyjaśnione pozostaje, czy taki stan rzeczy odzwierciedla niski stopień zaawansowania guza podczas rozpoznania incydentalnego, czy też przypadkowe wykrycie może stać się niezależnym czynnikiem prognostycznym. U większości chorych guzy nerek są bezobjawowe i mają niewielki rozmiar. W celu poznania historii naturalnej przypadkowo wykrytych małych guzów nerek obserwacją objęto chorych niekwalifikujących się do leczenia zabiegowego oraz chorych niewyrażających zgody na leczenie chirurgiczne. Opracowanie dotyczy 27 chorych z łączną liczbą 32 guzów nerek. Największa średnica guza nie przewyższała 4 cm. Spośród obserwowanych guzów 25 wykazywało charakter lity, a 7 torbielowaty. Obserwację prowadzono metodą ultrasonografii przezpowłokowej. Każdy guz został poddany ocenie co najmniej trzykrotnie. średni okres obserwacji wyniósł 27,9 miesiąca (od 5,3 do 143,0 miesięcy).

Nie stwierdzono istotnego przyrostu objętości obserwowanych guzów. Nie wykazano również zależności pomiędzy zmianą objętości guza a jego wyjściową wielkością lub charakterem (lity vs.torbielowaty). Podczas 12 –85-miesięcznej obserwacji 7 guzów (22%) przekroczyło graniczną średnicę 4 cm, natomiast 8 podwoiło swoją objętość w ciągu 12 miesięcy. Łącznie 11 (34%) guzów spełniło jedno z dwóch kryteriów tzw. gwałtownego wzrostu. Podczas całego okresu obserwacji wycięto 9 zmian guzowatych z powodu istotnego przyrostu objętości. U żadnego chorego nie stwierdzono progresji choroby. Uzyskane w badaniu wyniki sugerują, że jedynie u około 1/3 chorych z przypadkowo wykrytym guzem nerki uznawanym za raka nerkowokomórkowego stwierdza się jego dynamiczny wzrost. U pozostałych chorych tempo wzrostu guza nerki jest niewielkie. Autorzy opracowania uważają, że wyniki ich badania wskazują na szansę początkowej obserwacji guzów nerek u ściśle wybranych chorych.